R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Bibliografia – publikacje drukowane 

Spis treści strony

Wprowadzenie

Książki

Nacjonalizacja

Reprywatyzacja – monografie

Konstytucja i Konwencja Prawa Człowieka

Prawo administracyjne i sądowo–administracyjne

Roszczenia odszkodowawcze

Gospodarka i obrót nieruchomościami (w tym wywłaszczenia, komunalizacja, uwłaszczenia)

Księgi wieczyste

Prawo cywilne materialne i procesowe – inne zagadnienia

Prawo cywilne procesowe

Spółki handlowe i stowarzyszenia – poprawna likwidacja

Podatki

Prawo prywatne międzynarodowe

Prawo karne

Prawo – omówienia innych aktów prawnych

Negocjacje

Szacowanie wartości mienia, szkody i czynszu

Ustawa reprywatyzacyjna (2000/2001) – proces legislacyjny

Inne zagadnienia związane z reprywatyzacją

Periodyki

Zbiory orzecznictwa

Wersje internetowe wybranych periodyków (numery bieżące i archiwalne)

Inne publikacje – dostępne także w Internecie

Patrz także

 


Wprowadzenie

Poniżej podano wykaz literatury, która może być przydatna w postępowaniach reprywatyzacyjnych lub quasi- reprywatyzacyjnych.

 

Wykaz obejmuje literaturę wydaną w tradycyjnej, drukowanej formie, niektóre dostępne także w formie elektronicznej w Internecie:

·         książki, 

·         zamieszczone w czasopismach publikacje o charakterze ogólnym,

·         materiały z konferencji, seminariów;

 

Wykaz nie obejmuje natomiast:

·         (w zasadzie) bardzo licznych archiwalnych publikacji prasowych dostępnych w Internecie – nawet jeśli zostały one wydane także w formie drukowanej – np. liczne archiwalne publikacje dziennika „Rzeczpospolita”; pozycji takich należy szukać na poszczególnych stronach Serwisu zawierających odpowiednie odsyłacze internetowe); wyjątkowo podano wybrane publikacje w periodykach prawniczych;

·         samych tekstów aktów prawnych; patrz à akty prawne (metryczki);

Wspomniane bardzo liczne publikacje (ponad 1.000) dziennika "Rzeczpospolita" (www.rp.pl) zawierają bieżące orzecznictwo w sprawach reprywatyzacyjnych. Są one ogólnodostępne z internetowego archiwum „Rz”, które pozwala na wyszukiwanie tekstów dotyczących poszczególnych kwestii (ustaw nacjonalizacyjnych,  szczegółowych zagadnień). Sporadycznie, publikacje o sprawach reprywatyzacyjnych pojawiają się także w innych dziennikach i periodykach, zwykle jednak nie zawierają rozważań prawnych. 

Wymienione poniżej na tej stronie pozycje to przede wszystkim:

·         komentarze prawnicze (przede wszystkim do KC, KPC, KPA, ustawy o księgach wieczystych i hipotece, ustawy o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości, ustawy o NSA),

·         tematyczne zbiory orzecznictwa,

·         publikacje monograficzne.

 

Podaną literaturę podzielono je na grupy tematyczne. W miarę możliwości przy każdej pozycji podano następujące dane:

·         skrótowe oznaczenie pozycji (umieszczone w nawiasach [...]), stosowane w zamieszczonych na stronach Serwisu odwołaniach do pozycji bibliografii,

·         autora,

·         miasto wydania,

·         rok wydania,

·         wydawnictwo,

·         liczbę stron,

·         krótki opis zawartości, charakterystykę, recenzję pozycji – jeśli pozycja jest bliżej znana autorowi Serwisu R,

·         gdzie pozycja jest dostępna (np. BN – Biblioteka Narodowa w Warszawie, Ogólnodostępna – oznacza publikację powszechnie dostępną – jak komentarze do KC, periodyczne zbiory aktualnego orzecznictwa SN itp.).

Dane podawane opcjonalnie tylko dla niektórych pozycji wyróżniono powyżej kursywą.

 

Podany tu wykaz publikacji opracowany został przez autora Serwisu R na podstawie:

·         własnych doświadczeń reprywatyzacyjnych (podano wtedy krótki opis zawartości książki);

·         odsyłaczy do literatury zamieszczonych w innych publikacjach zapoznanych przez autora (większość z nich nie została sprawdzona przez autora Serwisu);

·         tytułów książek oferowanych aktualnie na rynku księgarskim (pozycje wybrano wg samego tytułu, niesprawdzone przez autora);

·         katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie (pozycje wybrano wg samego tytułu, niesprawdzone przez autora);

 

Podany wykaz literatury w żadnym razie nie jest kompletny. Autor Serwisu R  zamierza wykaz stopniowo uzupełniać – licząc w tym względzie także na pomoc użytkowników Serwisu R . Proszę zatem o e-nadsyłanie propozycji publikacji uzupełniających - w formie emaila, podając dane publikacji – jak wyżej.

Kolejność pozycji w ramach poszczególnych grup (sekcji) jest przypadkowa (jak na razie).


Książki

Nacjonalizacja

Przemiany stosunków własnościowych w PRL, A. Łopatka, C. Szewczyk, KiW, Warszawa 1977 
Ewolucja i przyszłość własności w Polsce, B. Oliwa, PP 1976/6/154. 

Reprywatyzacja – monografie

Pozycje podano w kolejności od najnowszych; pozycje najbardziej przydatne w sprawach reprywatyzacyjnych zaznaczono wytłuszczonym drukiem.

Przy pozycjach często cytowanych na stronach Serwisu w nawiasach podano stosowane ich oznaczenia skrótowe.


Pozycje nowe

[RO] Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych, Bogusławska-Klejment J., Ośrodek Doradztwa i Szkolenia, Jaktorów 2001, s. 307.

Autorka, przedstawia poszczególne zagadnienia dotyczące nieważności decyzji administracyjnych. Książka składa się głównie - z obszernego (co jest jej podstawową zaletą) orzecznictwa SN i NSA, z którego znaczna część ma zastosowanie także do zagadnień istotnych w sprawach reprywatyzacyjnych. Książkę uzupełniają komentarz do przepisów oraz wzory pism dla stron i organów administracji. Wadą książki jest ubóstwo redakcyjne (brak w tekście jakichkolwiek wyróżnień haseł czy omawianych zagadnień) oraz brak wynikającej z przytoczonego orzecznictwa syntezy interpretacyjnej poszczególnych przepisów.

 

[GW] Grunty warszawskie, Kozłowska D., Mzyk E., ZCO, Zielona Góra 2000, s. 265;

Książka przedstawia poszczególne zagadnienia dotyczące roszczeń byłych właścicieli gruntów warszawskich. Przytoczono liczne i obszerne orzecznictwo TK, SN i NSA. Wiele z omawianych zagadnień dotyczy także innego rodzaju spraw reprywatyzacyjnych. Książka zawiera także zestaw odnośnych przepisów dawnych i aktualnych. Współautorem monografii jest sędzia NSA.


Pozycje dawne

Uwaga: od czasu wydania niżej wymienionych książek orzecznictwo NSA i SN stopniowo ewoluowało w kierunku rozstrzygnięć coraz bardziej korzystnych dla byłych właścicieli. W związku z tym niektóre z przedstawionych tam poglądów orzecznictwa obecnie się zmieniły, zwykle na korzyść dawnych właścicieli.

 

[Repr-A] Reprywatyzacja, Antosiewicz J., Wyd. Prawnicze, Warszawa 1993, s. 90;

Najobszerniejsza chyba dotychczas, choć dość już dawna monografia na temat reprywatyzacji. W książce przedstawiono stan prawny roszczeń z tytułu aktów nacjonalizacji dokonanych na podstawie poszczególnych ustaw i dekretów oraz prawne możliwości dochodzenia takich roszczeń (stan na rok 1992), przytoczono orzecznictwo NSA i SN za lata 1945-1992, wspomniano także dane o udziale w tych sprawach prokuratury. Omówiono ówczesny projekt ustawy reprywatyzacyjnej. Przedstawiono liczbowe podsumowanie dotychczas (1992) zgłoszonych i rozpatrzonych wniosków reprywatyzacyjnych. Przytoczone orzecznictwo ma jednak w znacznej mierze znaczenie historyczne, ponieważ orzecznictwo kolejnych 10 lat poszerzyło znaczenie praktyczne możliwości dochodzenia roszczeń.

[Repr-RPO] Reprywatyzacja - odzyskaj swoje mienie, Wójcicki P., Wyd. August Medard, Warszawa, 1992;

 

[Utrac] Utracone tracone majątki. Zwrot i odszkodowania. Poradnik RPO, Majorowicz J., Poczobut-Odlanicki A., Biuro RPO, Warszawa 1992, s. 60;

Reprywatyzacja, Karol Sobczak, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Nr 1/2000

Reprywatyzacja w systemie prawa. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Senat RP i MSP (1998) (s. 158) 
Senat RP, Warszawa, 1999 
 
Roszczenia rewindykacyjne w związku z utratą własności nieruchomości jako przedmiot działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. 
Biuletyn RPO nr 14/ 1992, J. Majorowicz, A. Poczobutt-Odlanicki, Warszawa 1992 
 
Materiały z konferencji ONZ na temat reprywatyzacji 
ONZ, ??? 2000 
O konferencji tej wspomniał w jednej z wypowiedzi b. wicemin. SP Krzysztof Łaszkiewicz. 
 
Biuletyn I Kongresu Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Rewindykacyjnych OPOR, Warszawa 2000 
Zawiera krótkie informacje o kilku organizacjach zrzeszonych w OPOR i władzach OPOR. 

 

Reprywatyzacja w Polsce. Historia i stan obecny

Seria "ZESZYTY", nr 14/1996, wyd. Instytut Studiów Strategicznych, Kraków 1996 

http://www.mcrd.krakow.pl/mcrd/listapub.html

Brak bliższej informacji o zawartości zeszytu.

Instytut nie posiada już (w sprzedaży ani tez w archiwum) powyższego archiwalnego zeszytu; powinien on być jednak dostępny w Bibliotece Narodowej i Bibliotece Sejmowej w Warszawie. Instytut nie zajmuje się tez aktualnie tematyką reprywatyzacji.

 

Reprywatyzacja. Materiały z dyskusji prasowej, Z. Wołodkiewicz-Donimirski,

Zeszyt nr 149/1995, s. 30, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa, lipiec 1995, 

 

Reprywatyzacja. Przegląd prasy: czerwiec - październik 1992, Dyżur Konsultantów Poselskich,

Zeszyt nr 31/1992, , s. 47, Biuro Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, Warszawa, listopad 1992
00-441 Warszawa, ul. Zagórna 3, tel. 694 17 27, fax 694 1865

http://biurose.sejm.gov.pl/mid.htm

 

Konstytucja i Konwencja Prawa Człowieka

Prawa i wolności obywatelskie w konstytucji RP 
Banaszak B., Preisner A., wyd. C.H. Beck, 2001, s. 925 

Autor omawia postanowienia aktualnie obowiązującej Konstytucji RP z 1997 roku; stosunkowo wiele miejsca poświęca ochronie własności.

 

Sądy a ochrona praw człowieka

Redelbach, wyd. TNOiK 1999, s. 514

 

Orzecznictwo strasburskie - t. 3. Zbiór orzeczeń europejskiego trybunału praw człowieka

Jasudowicz T., wyd. TNOiK, Toruń 1998 i 2000, s.395

 

Orzecznictwo strasburskie - t. 1 i 2. Zbiór orzeczeń europejskiego trybunału praw człowieka 1990-1997

Jasudowicz T., wyd. TNOiK, Toruń 1998 i 2000, s. 975

 

Europejska konwencja praw człowieka. Wybór orzecznictwa

Nowicki M. A., Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 1999, s.748 

 

Europejska konwencja praw człowieka

Nowicki M. A., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1999, s.168 

Prawo administracyjne i sądowo–administracyjne

Doręczenie w postępowaniu administracyjnym i podatkowym 
Grzegorz Łaszczyca, Andrzej Matan, Zakamycze, Kraków ???, 1998 
 
Spory o właściwość organu administracji publicznej
Defecińska K., Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 2000, s. 177 
 

Naczelny sąd administracyjny. Komentarz do ustawy

Świątkiewicz J., Wyd. Wydawnictwo Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa ??? 2001, s. 259 
 

[NSAU-K] Ustawa o NSA. Komentarz,

Świątkiewicz J., Wyd. ..., Warszawa 1995 ???

 

[NSA-PWN] Zaskarżenie decyzji do naczelnego Sądu Administracyjnego,

Bogusz M., Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 193;

 

[PAiSA] Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne. Wybór orzecznictwa,

Ochendowski E., Wyd. TNOiK, Toruń1997, s. 397;

 

[Niewaz] Nieważność decyzji administracyjnej, Borkowski J., ZCO, Łódź - Zielona Góra 1997, s. 152;

 

[KPA-B] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz,

..., Wyd. C. H. Beck, Warszawa 199...;


Roszczenia odszkodowawcze

Roszczenia odszkodowawcze z tytułu wadliwych decyzji administracyjnych

Bogusławska-Klejment J., wyd. Ośrodek Doradztwa i Szkolenia "TUR" Jaktorów 2000, 2001, s.307 
 

Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek samorządu terytorialnego,

Rafał Szczepaniak, wyd. Lexis-Nexis (d. Wyd. Prawnicze), Warszawa 2001, s. 322

 

Nie zawiera informacji o sprawach reprywatyzacyjnych, jednak omawia wiele kwestii wspólnych dla odpowiedzialności odszkodowawczej władzy publicznej w ogóle (zakres roszczeń i tryb ich dochodzenia).


Gospodarka i obrót nieruchomościami (w tym wywłaszczenia, komunalizacja, uwłaszczenia)

Prawo obrotu nieruchomościami

Rudnicki S., wyd. C.H. Beck, 2001, s.892  

 

[ON-R] Obrót nieruchomościami,

Rudnicki S., Wyd. C. H. Beck, Warszawa 199...;

 

Obrót nieruchomościami. Wzory umów z objaśnieniami

Jamróg S., Kapusta W., Wyd. Zakamycze, Kraków 1999, s.399 
 

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami - t. I i II,

Gerard Bieniek (red.) (wyd. drugie - rozszerzone i zaktualiz.), wyd. ZCO, Zielona Góra 2001 (?)

 

Komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami – t. 1/2

Bieniek G., Hopfer A., Marmaj Z., Mzyk E., Źróbek R., Wyd. ZCO, Zielona Góra 2000, s.404+408 
Omówienie m. in. wywłaszczania i zwrotu nieruchomości. 

 

Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości,

Woś T., Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa 1999

 

[WniZ] Wywłaszczenie nieruchomości i jej zwrot,

Woś T., Wyd. Stow. Notariuszy RP, Poznań 1995, s. 228;

Omawia cywilistycznoprawne i administracyjnoprawne, materialne i procesowe aspekty wywłaszczania nieruchomości na podstawie nowej ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, a także kwestie związane ze zwrotem poprzednim właścicielom nieruchomości wywłaszczonych lub przejętych w inny sposób przez państwo po II wojnie światowej.

 

Prawo o gospodarce nieruchomościami,

Góra E., Kotula M., Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001

Opracowanie zawiera komentarz do ustawy o gospodarce nieruchomościami, teksty przepisów oraz wybór orzecznictwa.

 

Podziały, rozgraniczenia, scalenia nieruchomości,

Durzyńska M., Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 2000

Ksiazka zawiera wzory pism i akty normatywne.

 

Reforma administracji publicznej a gospodarka nieruchomościami skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka prawna,

Bieniek G., Zachodnie Centrum Organizacji, Zielona Góra 1999

 

Cel publiczny w gospodarce nieruchomościami

Mirosław Gdesz, wyd. ZCO, Zielona Góra 2002 

 

Nabycie mienia komunalnego z mocy prawa

Czarnik Z., Wyd. UMCS, Lublin 2000, s.176 
Omówienie procesu komunalizacji mienia. 

Księgi wieczyste

Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz do przepisów o postępowaniu w sprawach wieczystoksięgowych

Rudnicki S., Wyd. Prawnicze 2000, s.439 

Kolejne wydanie klasycznego komentarza cenionego autora.

 

[KwiH-R] Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz,

Rudnicki S., Wyd. Prawnicze ???, Warszawa 199...;  

 
Wpisy do ksiąg wieczystych 
Borkowski P., Trześniewski, wyd. ABC, Warszawa 2002, s. 260 

Prawo cywilne materialne i procesowe – inne zagadnienia

Nadużycie prawa w polskim prawie cywilnym

Justyński T., Wyd. Zakamycze, 2000, s. 289 

Tytuł monografii wyjaśnia jej tematykę. Nadużycie może mieć miejsce m. in. w przypadku przedawnienia (art. 117 KC) i roszczenia o przeniesienie własności działki na posiadacza (art. 231 KC).  

 

Bezpodstawne wzbogacenie

Łętowska E., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000, s.158

Tytuł książki dobrze wyjaśnia jej zawartość.

 

Obrót wierzytelnościami

Mojak J., wyd. Lubelskie Wydawnictwa Prawnicze, 2001, s.271

Tytuł książki dobrze wyjaśnia jej zawartość.

 

Spadki. Praktyczne porady. Wzory pism,

Stella Brzeszczyńska, wyd. C.H. Beck, Warszawa 2002 

Tytuł książki dobrze wyjaśnia jej zawartość.

 

[KC-B] Kodeks cywilny. Komentarz,

..., Wyd. C. H. Beck, Warszawa 199...;

 

 [KC-P] Komentarz do kodeksu cywilnego,

..., Wyd. Prawnicze, Warszawa 199...;


Prawo cywilne procesowe

[KPC-B] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,

..., Wyd. C. H. Beck, Warszawa 199...;

 

[KPC-P] Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz,

... Wyd. Prawnicze, Warszawa 199...;

 

Reprezentacja Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach cywilnych,

Gerard Bieniek, wyd. Lexis-Nexis (d. Wyd. Prawnicze), Warszawa 2002, s. 121

Wobec rozbudowanych i często zmieniających się przepisów w tym zakresie, kwestia właściwej reprezentacji władzy publicznej w procesach cywilnych jest nietrywialna. Niewłaściwe oznaczenie w pozwie jednostki organizacyjnej reprezentującej Skarb Państwa może skutkować uchyleniem wyroku jako nieważnego przez sąd wyższej. Książka ta pomoże zapobiec takiej sytuacji.

 

Reprezentacja procesowa Skarbu Państwa w sprawach o zwrot równowartości mienia, 
Marcin Dziurda, Przegląd Sądowy Nr 10/ 2001, str. 31 
Autor jest pełnomocnikiem procesowym Ministra Skarbu Państwa. 

Spółki handlowe i stowarzyszenia – poprawna likwidacja

Pozycje podane w tej sekcji mogą zawierać informacje pomocne przy reaktywacji danych, przedwojennych spółek. 

 

Likwidacja spółek kapitałowych

Piecko-Mazurek A., wyd. Difin 2000, s.134

 

Likwidacja spółki z o. o.

Otola J., wyd. Ostoja 2001, s. ??? 

 

Likwidacja Spółki Akcyjnej

Borowiec J., wyd. Ostoja 1999

 

Spółki handlowe w świetle orzecznictwa

Stępień T., Stępień K., wyd. TNOiK, 2000, s.632

 

Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz. Orzecznictwo. Skorowidz

Izdebski H., wyd. AJP Partners, 2001, s.296 

Podatki

Ordynacja podatkowa. Komentarz 

Mastalski/ Zubrzycki, wyd. UNIMEX, Wrocław 2000, s. 448

 

Podatek od nieruchomości w praktyce i orzecznictwie

Kotulski M., wyd. LexisNexis 2002, s. 243

 


Prawo prywatne międzynarodowe

Niektórzy z dawnych właścicieli byli obywatelami obcych państw, także wielu spadkobierców dawnych właścicieli mieszka od wielu lat zagranicą, jako obywatele innych państw. Elementy prawa ??? prywatnego międzynarodowego mogą mieć wtedy – jak się zdaje – zastosowanie.

 

Konwencja z Lugano. Komentarz

Ciszewski J., Wyd. C. H. Beck, 2001, s.300 
Omówiono ratyfikowaną przez Polskę w 2000 (???) roku międzynarodową Konwencję z Lugano o uznawaniu zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. 

 

Konwencja lugańska o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych

Łopuski J., Wyd. Branta 2002, s.231 
Omówiono ratyfikowaną przez Polskę w 2000 (???) roku międzynarodową Konwencję z Lugano o uznawaniu zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych. 

Prawo karne

Przestępstwa przeciwko mieniu. Rozdz. XXXV kodeksu karnego. Komentarz

Michalski B., wyd. C.H. Beck 1999, s. 328


Prawo – omówienia innych aktów prawnych

Zabytki i reprywatyzacja (link tylko do informacji o publikacji), Dariusz Chaciński

Magazyn „Zabytki” nr 1, Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych przy Min. Kultury

 


Negocjacje

Sztuka negocjacji, 
Nierenberg, Studio Emka, 1998 
Autor, z zawodu prawnik, jest prezydentem Stowarzyszenia Negocjatorow USA. 
 
Prawnik jako negocjator, czyli jak efektywnie negocjować zagadnienia prawne 
Leo Hawkins, Michael Hudson, Robert Cornall, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994 r... Wyd. ABC 

Szacowanie wartości mienia, szkody i czynszu

Wartość dochodowa nieruchomości (procedury obliczeniowe),

Hopfer A., Źróbek R., Źróbek S., Wyd. Twigger, Warszawa 1999


Ustawa reprywatyzacyjna (2000/2001) – materiały z procesu legislacyjnego

Protokóły posiedzeń podkomisji Sejmu III (1998-2001) d/s ustawy o reprywatyzacji (32) 
Tekst ustawy zawetowanej przez prezydenta (2001) 
Weto prezydenta – uzasadnienie 

Inne zagadnienia związane z reprywatyzacją

Internet dla prawników

Fajgielski P., Wyd. VERBA, 1999, s.111

 

Periodyki

Zbiory orzecznictwa

W sprawach reprywatyzacyjnych bywają przydatne publikacje zamieszczane w następujących periodykach prawniczych:

·         Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (ONSA) - kwartalnik;

·         Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń (OSNAPiU) –dwutygodnik ???;

·         Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (OSNC) - miesięcznik;

·         Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego (BISN) – miesięcznik;

·         Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP) – miesięcznik ???;

·         Wokanda – miesięcznik ???;

·         Prawo Gospodarcze (Pr. Gosp.) – miesięcznik ???;

·         Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (OSA) – miesięcznik ???;

·         Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – miesięcznik ???;

·         Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (P. Orz. Pod.) – miesięcznik ???.

·         Wspólnota

·         ...

 


Wersje internetowe wybranych periodyków (numery bieżące i archiwalne)

Serwisy internetowe niektórych periodyków udostępniają spis treści, a czasem nawet pełną zawartość swoich publikacji bieżących, niekiedy także archiwalnych.

Periodyk
Opis 
Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego 
(BISN) 
http://www.sn.pl/orzecznictwo/1_2.html 
Zawiera tezy (same, bez uzasadnień) orzeczeń poszczególnych izb SN; dostępne są numery bieżące i archiwalne (od początku 1999 roku) 
Serwer Prawa znanej firmy LEX 
http://www.prawo.lex.pl/paragraf/orzeczenia/hasla.n.shtml 
Zawiera wszystkie lub wybrane tezy orzeczeń (same, bez uzasadnień) wydanych przez TK, SN, NSA i sądy apelacyjne, które zostały opublikowane w najważniejszych zbiorach orzeczeń począwszy od początku/ połowy roku 2002: 
·                Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (OSNAP) 
·                Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna (OSNC) 
·                Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego (ONSA) 
·                Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (OSA) 
·                Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (OTK) 
·                Wokanda (Wok) 
·                Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego (Biul. SN) 
·                Orzecznictwo Sądów Polskich (OSP) 
·                Prawo Gospodarcze (Pr. Gosp.) 
·                Przegląd Orzecznictwa Podatkowego (Prz. Orz. Pod.). 
Gazeta Prawna 
www.gazetaprawna.pl 
Popularny tygodnik prawniczy, zawiera teksty aktów prawnych, praktyczne omówienia zagadnień prawnych i nowości legislacyjne oraz archiwum internetowe (płatne). 
Palestra 
www.adwokatura.org.pl/palestra.htm 
Miesięcznik adwokatury polskiej. Omawia wybrane orzecznictwo i zagadnienia z praktyki adwokackiej. 
Glosa – Przegląd Prawa Gospodarczego 
www.kik.com.pl/kik-bin/kikdisplay?M=Glosa 
Miesięcznik, omawia zagadnienia prawa gospodarczego na tle orzecznictwa SN, NSA, TK i sądów gospodarczych. Zawiera także wyjaśnienia Min. Finansów oraz przegląd piśmiennictwa prawniczego. 
 

 

Inne publikacje – dostępne także w Internecie

Wiele cennych informacji znaleźć można także w ponad tysiącu dostępnych w Internecie publikacji na tematy związane z reprywatyzacją. 
Są to przede wszystkim: 
·                publikacje dostępne w internetowych archiwach gazet (Rzeczpospolita, Polityka, Gazeta Polska), 
·                materiały z procesu legislacyjnego ustawy reprywatyzacyjnej w 2000/2001 roku (serwer Sejmu), 
·                materiały z Konferencji na temat reprywatyzacji umieszczone na serwerze Senatu RP, 
·                materiały umieszczone na serwerze Sadu Najwyższego (Biuletyn Inf. SN, miesięcznik), 
·                materiały umieszczone na serwerze Trybunału Konstytucyjnego, 
·                materiały umieszczone na serwerze Rzecznika Praw Obywatelskich, 
·                materiały umieszczone na serwerze Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, 
·                materiały umieszczone na serwerach innych instytucji. 
 
Linki do wielu z tych publikacji znajdują się także na poszczególnych stronach Serwisu omawiających poszczególne zagadnienia. 

 

Patrz także

·                Księgarnie wysyłkowe, wydawnictwa prawnicze i biblioteki 
·                Linki (strona główna) 
·                System informacji prawnej “LEX”: popularny elektroniczny zbiór tekstów aktów prawnych i orzecznictwa (aktualizowany na bieżąco) 

Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.07