R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Opłaty (koszty) postępowań związanych z reprywatyzacją


Spis treści strony

Wprowadzenie

Archiwa – szukanie dokumentów i wykonywanie odpisów

Wprowadzenie

Zasady ogólne pobierania opłat usługi archiwów państwowych

Zniżki

Źródła informacji

Patrz także

Postępowanie administracyjne, czynności urzędowe i obrót dokumentami – opłaty skarbowe

Wprowadzenie

Stawki

Zwolnienia

Przykłady

Źródła informacji

Postępowanie sądowo-administracyjne (przed NSA)

Informacje ogólne

Stawki

Źródła informacji

Sądowe postępowanie cywilne (tzw. wpisy sądowe)

Wprowadzenie

Stawki

Opłaty za kolejne instancje

Możliwość rozdrabniania roszczeń

Zwolnienie ubogiego od kosztów sądowych

Zapowiedź wprowadzenia obniżonych zryczałtowanych opłat w sprawach wpisów do ksiąg wieczystych

Źródła informacji

Skarga konstytucyjna do TK

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Notariusz

Informacje ogólne

Aklternatywy

Źródła informacji

Adwokat/ radca prawny

Informacje ogólne

Stawki

Pełnomocnik „z urzędu” dla ubogich

Źródła informacji

Zwrot kosztów postępowania po wygraniu sprawy

Sprawa administracyjna i sądowo-administracyjna

Postępowanie cywilne

Biegły (rzeczoznawca) majątkowy

Czynności geodezyjne i kartograficzne

Agencja pośrednictwa obrotu nieruchomościami

Kalkulator opłat zmiennych (tabela)

Patrz także

 


Wprowadzenie

W sprawach reprywatyzacyjnych występują różnego rodzaju opłaty (szerzej: koszty), związane z postępowaniami archiwalnymi, notarialnymi, administracyjnymi, sądowo-administracyjnymi, cywilnymi, konstytucyjnymi, strasburskimi, geodezyjnymi i innymi. Wymieniono je w liczbie mnogiej, ponieważ w ramach reprywatyzacji określonego mienia często zachodzi konieczność prowadzenia kilku postępowań (lub ich etapów) określonego rodzaju (np. administracyjnego, czy cywilnego).

Na niniejszej stronie omówiono podstawowe rodzaje opłat i ich wysokości. Niektóre z opłat są stałe, inne zmienne (zależą od wartości sprawy, podano wtedy sposób ich obliczania).

W przypadku opłat adkokackich/ radcowskich i notarialnych stawki można negocjować w ramach określonych limitów (kwot maksymalnych w przypadku opłat notarialnych i kwot minimalnych w przypadku opłat adwokackich/ radcowskich).

Przypominamy, że jeśli jest określoną czynność prawną podejmuje kilku współwłaścicieli, to nawet jeśli czynią to razem (np. wspólny pozew lub akt notarialny ugody z posadaczem mienia) opłaty naliczane oddzielnie dla każdej z osób. Ma to znaczenie o tyle, że procentowa wysokość opłat stosunkowych maleje wraz ze wrostem wartości sprawy i możliwość ich naliczenia od sumy wartości sprawy dla udziałów poszczególnych osób dałaby w rezultacie mniejszą łączną kwotę opłaty.

W przypadku osób ubogich możliwe jest uzyskanie zwolnienia z poszczególnych rodzajów opłat (sądowych, adwokackich, notarialnych, skarbowych) w całości lub w części.

W pierwszej kolejności omówiono opłaty za poszczególne rodzaje postępowań, w kolejności odpowiadającej typowej kolejności dokonywania czynności prawnych w postępowaniach reprywatyzacyjnych, od których opłaty te należy uiszczać. Na końcu omówiono opłaty-wynagrodzenia za czynności notariuszy, adwokatów/ radców prawnych i biegłych rzeczoznawców, którzy uczestniczą w powyższych postępowaniach.


Archiwa – szukanie dokumentów i wykonywanie odpisów

Wprowadzenie

Często w postępowaniach reprywatyzacyjnych konieczne jest – lub co najmniej pożyteczne – sprawdzenie stanu zasobów archiwalnych dotyczących określonego mienia (np. zakładu produkcyjnego) lub osoby spadkodawcy (przodka) etc.

Stosowne dokumenty, a właściwie te z nich, które się zachowały, są zwykle przechowywane w archiwach państwowych, których sieć pokrywa cały kraj. Są też archiwa specjalne, np. Archiwum Wschodnie, archiwa parafialne.

Część takich dokumentów, jak akt chrztu (pełniący niegdyś funkcję także aktu urodzenia) mogą nadal znajdować się w lokalnych archiwach parafialnych.

Zasady ogólne pobierania opłat usługi archiwów państwowych

Opłaty pobierane są m. in. za następujące usługi:

·         poszukiwanie dokumentów archiwalnych;

·         sporządzanie odpisów.

 

Opłaty te zależą rodzaju poszukiwanego dokumentu i celu, w jakim jest on poszukiwany:

W przypadku dokumentów własnościowych opłaty są dość wysokie. Stawki różnią się obecnie w pewnym zakresie w zależności od konkretnego archiwum.

Ponadto od sporządzanego odpisu dokumentu pobierana jest opłata skarbowa, określona ustawa o opłacie skarbowej (art. 9, 10 i Załącznik – poz. III, pkt 4).

Poniższa tabela zawiera wyciąg z przykładowego cennika Archiwum w Przemyślu.

Rodzaj opłaty

Dokumenty

własnościowe

dotyczące nieruchomości

 

Inne

dokumenty

 

1.    opłata wstępna (stała)* - za czynności sprawdzające dla przygotowania odpowiedzi na pytanie o konkretne materiały archiwalne

200 zł

 

2.       poszukiwanie materiałów archiwalnych – wg czasu pracy

30 zł / godz.

25 zł / godz.

3.       wykonanie kserokopii (nie uwierzytelnionej reprodukcji) dokumentu:

a)       kserokopia czarno-biała formatu A4 (format A3 – cena podwójna); 

b)       za mikrofilm - za każdą klatkę

 

12 zł / str.

12 zł / str.

 

2 zł/ str.

1,50 zł/ str.

4.       wykonanie odpisu (uwierzytelnionego) dokumentu

+ opłata skarbowa (od każdej rozpoczetej strony formatu A4)

25 zł / str.

3 zł / str.

15 zł / str.

3 zł / str.

5.       wykonanie skanu (obrazu cyfrowego) dokumentu tekstowego (formatu A4)

5 zł/ str.

2 zł/ str.

 

W tym akurat Archiwum opłaty za dokumenty do celów genealogicznych nie są znacznie niższe, ale takie same lub bardzo zbliżone jak dla dokumentów poszukiwanych do celów majątkowych.

 

Uwagi:

* Opłata wstępna (stała) nie podlega zwrotowi także w przypadku negatywnego wyniku poszukiwań;. w przypadku pozytywnego wyniku poszukiwań – opłata wstępna odliczana jest od końcowego rachunku za przeprowadzenie poszukiwań i wykonanie odpisu lub reprodukcji znalezionych i zamówionych materiałów archiwalnych.

Zniżki

Nie mamy informacji o zniżkach obowiązujących w poszczególnych archiwach. Poprzednio opłaty regulowane były jednolicie na terenie całego kraju przez Zarządzenie Nr 5 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 12 lipca 1996 roku w/s opłat za usługi Archiwów Państwowych. Zarządzenie to przewidywało zniżki w przypadkach, jeśli:

·    zamówienie obejmuje ponad 100 stron w roku kalendarzowym (§11 pkt 3 Zarządzenia NDAP),

·    zamawiający na stałe mieszka w Polsce (§11 pkt 4 Zarządzenia NDAP).

Źródła informacji

Patrz także

·         strona Serwisu: Archiwa (w przygotowaniu)

·         Archiwa Państwowe


Postępowanie administracyjne, czynności urzędowe i obrót dokumentami – opłaty skarbowe

Wprowadzenie

Postępowanie administracyjne, pewne czynności urzędowe i obrót dokumentami obciążone są opłatą skarbową.

Opłatę tę pobiera organ administracji załatwiający sprawę (np. urząd gminy) lub uiszcza się ją w znaczkach skarbowych (do nabycia w gminie) naklejonych na odnośny dokument.

Stawki i zasady poboru opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst ujednolicony po zm. z 23 listopada 2002 roku) wraz załącznikiem (art. 9, 10, Załącznik – poz. III, pkt 4).

Stawki

W poniższej tabeli podano stawki opłat za typowe czynności mogące mieć zastosowanie w sprawach związanych z reprywatyzacją; w nawiasach podano oznaczenie odnośnej pozycji Załącznika do ustawy.

1.     

podania* i załączniki (cz. I Załącznika)

5 zł i 0,50 zł

2.     

zaświadczenia lub odpisy wydawane przez USC lub archiwum państwowe (cz. III Załącznika):

 

3.     

  • odpis skrócony aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) (cz. III, poz. 1 pkt 3 Załącznika);

15 zł  

4.     

  • zaświadczenie z ewidencji ludności (cz. III, poz. 2 pkt 2 Załącznika);

11 zł

5.     

  • sporządzenie odpisu, wyciągu dokumentu przez organ państwowy, samorządowy lub archiwum (cz. III, poz. 4);

3 zł

a.        

pełnomocnictwo (np. dla adwokata)

(nie dotyczy pełnomocnictw notarialnych i substytucji adwokackich) (cz. V Załącznika, poz. 1)

15 zł

6.     

informacja adresowa o miejscu zameldowania osoby o wskazanych danych (cz. II Załącznika, poz. 7)

19 zł

a.        

inne zaświadczenia (np. zabużańskie) (poz. 11 Załącznika);

11 zł

7.     

decyzja o uznaniu za obywatela polskiego (cz. II Załącznika, poz. 15)

200 zł

 

W przypadku wzrostu cen o więcej niż 15%, stawki te są waloryzowane o wskaźnik inflacji.

Zwolnienia

Zwolnione są od opłaty skarbowej podania (Załącznik - cz. I) w m. in. następujących sprawach:

·         wnoszonych przez osoby, których stan ubóstwa jest niewątpliwie znany organowi (pkt 12);

·         w sprawach odszkodowań (pkt 15);

·         dotyczące mienia komunalnego lub związane z reformą rolną (pkt 10);

·         składane w interesie publicznym (pkt 3);

Przykłady

·         wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji nacjonalizacyjnej     - bez opłat

·         wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji uwłaszczeniowej      - bez opłat

·         odwołanie od decyzji (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy)   - bez opłat

·         wniosek o wstrzymanie wykonalności decyzji nacjonalizacyjnej    - bez opłat

Źródła informacji

·         ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst ujednolicony po zm. z 23 listopada 2002 roku) wraz załącznikiem (serwis „Rz”)


Postępowanie sądowo-administracyjne (przed NSA)

Informacje ogólne

Skargi do NSA obciążone są wpisem sądowym. Stawki wpisu określa rozporządzenie w sprawie wpisu sądowego od skarg w postępowaniu przed NSA. Wpis ten uiszcza się w znaczkach sądowych (do nabycia w każdym sądzie) naklejonych na wnoszoną skargę lub na rachunek bankowy tego Sądu.

Stawki

W poniższej tabeli podano stawki wpisu od typowych rodzajów skarg do NSA mogących mieć zastosowanie w sprawach związanych z reprywatyzacją; w nawiasach podano oznaczenie odnośnej pozycji ustawy o NSA i rozporządzenia, podane w kolejności odpowiadającej typowej chronologii postępowania.

Czynność

Opłata

skarga na ostateczną decyzję administracyjną (typowo) (art. 16 ust. 1 pkt 1 NSAU, § 3 ust. 2 rozporz.)

 

chyba, że przedmiotem sprawy są należności pieniężne albo prawa majątkowe, których wartość została określona w postępowaniu administracyjnym lub jest oczywista (§ 2 ust. 1)

10 zł

 

wpis stosunkowy – liczony od wartości przedmiotu sprawy:

1) do 5.000 zł - 4%, nie mniej jednak niż 10 zł,

2) ponad 5.000 do 10.000 zł - 3%, nie mniej jednak niż 200 zł,

3) ponad 10.000 zł - 2%, nie mniej jednak niż 300 zł i nie więcej niż 100.000 zł. 

wniosek o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji (art. 40 § 1 NSAU, nie wym. w rozporz.)

bez opłaty

skarga na decyzję w sprawie wywłaszczenia/ zwrotu nieruchomości (art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 NSAU, § 3 ust. 1 pkt 5 lit. c rozporz.)

30 zł

skarga na postanowienie administracyjne (art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 NSAU, § 3 ust. 2 rozporz.)

10 zł

skarga na bezczynność organu administracji (art. 17 NSAU, §4 rozporz.)

5 zł

wniosek o ukaranie grzywną opieszałego organu administracji (art. 31 ust. 3 i art. 56 NSAU, nie wym. w rozporz.)

bez opłaty

wydanie uczestnikowi postępowania odpisu wyroku/ postanowienia wraz z uzasadnieniem (art. 54 ust. 4 w zw. z art. 53 NSAU, nie wym. w rozporz.)

bez opłaty

 

Uwaga:

1)       w praktyce w sprawach reprywatyzacyjnych nie stosuje się wpisu stosunkowego, przewidzianego dla spraw, których przedmiotem są należności pieniężne albo prawa majątkowe, których wartość została określona w postępowaniu administracyjnym lub jest oczywista (§ 2 ust. 1);

2)       od 1 stycznia 2004 r. rozpocznie działanie druga instancja sądownictwa administracyjnego w miejsce dotychczasowej (uznaniowej) rewizji nadzwyczajnej do SN;

Źródła informacji

·         rozporządzenie Rady Ministrów z 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. U. nr 1995.117.563 z późn. zm.) (serwer „Rz”);

·         Naczelny Sąd Administracyjny


Sądowe postępowanie cywilne (tzw. wpisy sądowe)

Wprowadzenie

Stawki wpisu określa rozporządzenie w sprawie wpisów sądowych w sprawach cywilnych.

W przypadku spraw wnoszonych przez kilka osób równiocześnie (np. współwłaściciele, spadkobiercy) – każdy z nich uiszcza oddzielnie opłatę za swoją część (art. 5 &2 KCU).

Opłat sądowych nie mają obowiązku uiszczać m. in.:

§         Skarb Państwa, instytucje państwowe, gminy – o ile spraw nie wiąże się z prowadzona działalnością gospodarczą (art. 8 KCU);

§         organizacje społeczne (stowaryszenia), które na podstawie przepisów KPC i KPA mają prawo wnosić sprawy w imieniu innych osób (art. 9 KCU);

Stawki

W poniższej tabeli podano stawki wpisu od typowych rodzajów postępowań cywilnych mogących mieć zastosowanie w sprawach związanych z reprywatyzacją; w nawiasach podano oznaczenie odnośnej pozycji ustawy o NSA i rozporządzenia, podane w kolejności odpowiadającej typowej chronologii postępowania.

Dla uproszczenia przyjęliśmy, że wartość roszczenia (nieruchomości, udziału we współwłasności lub lokalu) wynosi ponad 30.000 zł; ma to w większości spraw wpływ na właściwość sądu I instancji (rejonowy/ okręgowy). Wartość ta liczona jest oddzielnie dla każdego ew. powoda (współwłaścicela).

Wraz ze stawką opłaty (wpisu) podano odnośny przepis KPC (niekiedy KC lub KWU, co w takim przypadku wyraźnie zaznaczono) oraz § rozporządzenia o wpisach cywilnych.

Rodzaj sprawy

Odnośne przepisy KPC

Sąd właściwy i wydział

do rozpatrzenia sprawy

 

Opłata (wpis)

(§ rozporz)

Uwagi

wpis stosunkowy (pełny) liczony od wartości sprawy (§ 1):

1) do 10.000 zł – 8 proc., nie mniej niż 30 zł;

2) od 10.001 zł do 50.000 zł: od pierwszych 10.000 zł – 800 zł plus 7 proc. od nadwyżki ponad 10.000 zł;

3) od 50.001 do 100.000 zł: od pierwszych 50.000 zł – 3.600 zł plus 6 proc. od nadwyżki ponad 50.000 zł.;

4) powyżej 100.000 zł: od pierwszego 100.000 zł – 6.600 zł plus 5 proc. od nadwyżki ponad 100.000 zł, nie więcej jednak niż 100.000 zł.

Postępowanie cywilne procesowe

 

 

 

wniosek o zawezwanie do postępowania pojednawczego

(art. 184-186)

- w zakresie dowolnych roszczeń, ale przede wszystkim w sprawach o zapłatę

sąd rejonowy – wydział cywilny procesowy

właściwy wg miejsca zamieszkania (siedziby) przeciwnika 

15 zł

główną korzyścią jest przerwanie biegu przedawnienia roszczeń przy minimalnych wydatkach

ugoda zawarta w postępowaniu pojednawczym (jak wyżej)

(art. 917 – 918 kc i 184 – 186 kpc)

jak wyżej  

1/10 część wpisu stosunkowego

także koszty takiej ugody są mnimalne

powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości/ lokalu

(art. 224-226 kc)

sąd okręgowy – wydział cywilny procesowy

właściwy wg miejsca siedziby pozwanego

wpis stosunkowy (pełny)

jeśli powództwo wnosi współwłaściciel posiadający jedynie udział w nieruchomości - płaci wpis od żądanej kwoty

pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym

(art. 10 KWU art. 189)

sąd rejonowy – wydział cywilny procesowy

właściwy wg miejsca położenia nieruchomości sąd rejonowy (art. 17 pkt 4 kpc)

wpis stosunkowy (pełny)

jako wartość sprawy liczy się wartość prawa (udziału) objętego powództwem, bez odliczania ew. obciążeń (hipoteki, użytkowanie wieczyste itp.)

pozew o wydanie nieruchomości

(art. 222 &1 w zw. z art. 223 kc i art. 461 kc, art. ... kpc)

sąd okręgowy – wydział cywilny procesowy

właściwy wg miejsca położenia nieruchomości

wpis stosunkowy (pełny)

jako wartość sprawy przyjmuje się 3-miesięczną wartość czynszu rynkowego (art. 7 KCU);

nawet jeśli powództwo wnosi samodzielnie współwłaściciel posiadający jedynie udział w nieruchomości

pozew o wydanie lokalu mieszkalnego (dowolna wielkość) (j. w.)

jak dla pozwu o wydanie nieruchomości

100 zł

 

 

pozew o wydanie lokalu użytkowego (dowolna wielkość) (j. w.)

jak dla pozwu o wydanie nieruchomości

300 zł

 

pozew o przeniesienie własności zabudowanej działki (art. 231 &1 i 2 kc)

sąd okręgowy – wydział cywilny procesowy, 

właściwy wg miejsca zamieszkania pozwanego (zwykle: dawnego właściciela lub jego następców prawnych)

wpis stosunkowy (pełny)

(od wartości samej działki)

 

pozew o przywrócenie posiadania (art. 478-479 kpc)

sąd rejonowy wg położenia nieruchomości (art. 38 i art. 17 pkt 4 kpc)

100 zł

 

pozew o zapłatę (zwykły) (art. ... kpc)

sąd wg miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego dłużnika;  – rejonowy do kwoty 30.000 zł, okręgowy – dla większych kwot (art. 17 pkt 4 kpc) 

wpis stosunkowy

(pełny) 

np. o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy lub o odszkodowanie

pozew o zapłatę w postępowaniu nakazowym (art. 480-497 kpc)

sąd rejonowy wg miejsca zamieszkania (siedziby) pozwanego dłużnika

1/4 część wpisu stosunkowego

warunkiem jest, aby kwota należności roszczenie jednoznacznie wynikała z dokumentu urzędowego lub prywatnego (np. ugody, umowy)

Postępowanie cywilne nieprocesowe

przepisy ogólne:

art. 506-525

art. 13 § 2

sąd rejonowy – wydział cywilny nieprocesowy

właściwy wg kryterium jak niżej

 

 

wniosek o zabezpieczenie spadku

art. 633-639

art. 627-628

   - wg położenia nieruchomości

20 zł

(§ 38 ust. 2 pkt 2)

może wnieść każdy, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, współspadkobierca, a także wierzyciel spadkodawcy

wniosek o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego

art. 666-668

art. 627-628

   - wg ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub położenia nieruchomości (części spadku) (tzw. sąd spadku)

 30 zł

(§ 19) (?)

 

nadzór nad spadkiem przez kuratora spadku – za każdy rozpoczęty rok

jak wyżej

 

 30 zł

(§ 39)

 

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

art. 617-625

art. 627-628

sąd spadku (patrz wyżej)

20 zł

(§ 38 ust. 2 pkt 1)

 

wniosek o dział spadku lub zniesienie współwłasności

art. 680-689

art. 627-628

art. 617-625

art. 606-608

sąd spadku (patrz wyżej)

1/5 część wpisu stosunkowego;

jeśli strony uzgodnią plan podziału – połowę tej kwoty

(§ 26 i 41)

od wartości spadku odlicza się długi spadkowe 

wniosek o stwierdzenie zasiedzenia

art. 609-610 kpc

art. 606-608 kpc

sąd rejonowy właściwy wg położenia nieruchomości

1/2 część wpisu stosunkowego

 

 

wniosek o przyjęcie zapewnienia o prawdziwości spisu rzeczy należących do zbioru (masy majątkowej) sporządzonego przez posiadacza

art. 459 kc i art. ... popc

sąd rejonowy właściwy wg miejsca zamieszkania pozwanego posiadacza (?) 

30 zł

(§ 19) (?)

 

wniosek o:

a) ustanowienie drogi koniecznej (art. 145 kc, art. 626 kpc),

b) stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie (art. 172 kc i nast., art. 609 – 610 kpc),

c) ustalenie sposobu korzystania ze wspólnej nieruchomości (rzeczy) (art. 221 kc, art. 611 – 616 kpc),

d) ustanowienie zarządcy z wspólnej nieruchomości (rzeczy) (art. 203 kc, art. 611 – 616 kpc),

e) rozstrzygnięcie w/s czynności dotyczącej wspólnej nieruchomości (rzeczy) (art. 199 i 202 kc, art. 611 – 616 kpc),

 

100 zł 

(§ 24 ust. 1

pkt 1, 3, 4 – 6)

 

wniosek o złożenie lub wydanie pieniędzy do (z) depozytu sądowego

art. 692-694

sąd rejonowy wg miejsca wykonania zobowiązania, wierzyciela, dłużnika lub nieruchomości 

1/10 część wpisu stosunkowego

(§ 47 pkt 1 i 2)

 

wniosek o ukaranie grzywną dłużnika nie wykonującego obowiązku zaniechania czynności

 

 

30 zł

(§ 48 pkt 4)

 

wniosek o zezwolenie na dokonanie przez rodziców czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem dziecka

art. 583, 

art. 568-578

sąd rejonowy wg miejsca zamieszkania małoletniego (rodziców) (?)

30 zł

(§ 19)

przypadek małoletniego spadkobiercy zamieszkałego zagranicą ???

wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby prawnej pozbawionej organów (art. 42 kc, art. 603, art. 604-605, art. 568-578, art. 590-598 kpc)

sąd rejonowy właściwy wg dotychczasowej lub obecnej siedziby osoby prawnej

30 zł

(§ 19) (?)

 

wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej

art. 601

art. 604-605

art. 568-578

art. 590-598

sąd rejonowy właściwy wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej lub właściwy dla m. st. Warszawy 

 

30 zł

(§ 19) (?)

 

Sprawy wieczystoksięgowe

art. ... KWU

i art. ... kpc

sąd rejonowy – wydział ksiąg wieczystych

właściwy wg miejsca położenia nieruchomości (sąd wieczystksięgowy

 

 

założenie nowej księgi wieczystej nieruchomości

(oddzielna opłata za wpisanie właściciela)

 

40 zł

(§ 1 rozp. w/s opł. za zakł. ksiąg wiecz.)

 

wniosek o wpisanie do księgi wieczystej właściciela na podstawie dziedziczenia

lub nieruchomości nabytej od Skarbu Państwa lub gminy

 

1/10 część wpisu stosunkowego

(§ 32 pkt 1)

w postępowaniach reprywatyzacyjnych niekiedy warunkiem wstępnym będzie pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej;

w przypadku współwłasności liczy się wartość udziału

wniosek o wpisanie własności nieruchomości zamiennej przyznanej tytułem odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość

 

20 zł

(§ 28 pkt 2 – 3)

w przypadku współwłasności liczy się wartość udziału

wniosek o wpisanie do księgi wieczystej właściciela, który nabył ją (np. kupił) w drodze czynności prawnej

 

1/5 część wpisu stosunkowego

(§ 31 pkt 1)

w przypadku współwłasności liczy się wartość udziału

wniosek o wpisanie hipoteki

 

1/10 część wpisu stosunkowego

(§ 32 pkt 6)

 

wniosek o wpisanie prawa lub roszczenia osobistego 

 

1/10 część wpisu stosunkowego

(§ 32 pkt 8)

 

wniosek o wykreślenie określonego prawa

(nie dotyczy wykreślenia dawnego właściciela w zw. z wpisem nabywcy)

 

połowę wpisu należnego przy wpisywaniu tego rodzaju prawa

(§ 36)

 

skarga na orzeczenie referendarza sądowego 

 

80 zł

(§ 271)

 

Środki zaskarżenia

 

 

 

 

zażalenie

art. 394-398

sąd II instancji

(odpowiednio okręgowy lub apelacyjny)

1/5 część wpisu należnego od powództwa

 

apelacja (II instancja)

art. 367-391

sąd II instancji

(odpowiednio okręgowy lub apelacyjny)

jak dla pozwu

przeciętny czas rozpatrzenia: kilka miesięcy; w mniejszych miejscowościach zwykle szybciej niż w dużych

kasacja (III instancja, SN)

art. 392-39320

Sąd Najwyższy

jak dla pozwu

kasację wnieść może jedynie prawnik;

przeciętny czas rozpatrzenia (przez SN): 1-2 lata;

skarga o wznowienie postępowania (procesowego lub nieprocesowego) zakończonego prawomocnym orzeczeniem sądu

art. 399-416

sąd, w którym ostatnio toczyła się sprawa

jak dla pozwu (wniosku)

w takiej sprawie

 

Zabezpieczanie roszczeń

art. 730-757

 

 

 

wniosek o zabezpieczenie powództwa lub (w toku procesu)

 

sąd, przed którym toczy się proces

bez dodatkowej opłaty

(art. 10 pkt 2 KCU)

 

ustanowienie zarządcy nieruchomości (rzeczy, prawa), z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości

 

 

1/10 część wpisu stosunkowego

 (§ 54 ust. 1 pkt 2)

 

Inne sprawy

 

 

 

 

wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

art. 113 kpc i nast. 

sąd, przed którym toczy się proces

bez opłaty

(art. 10 pkt 1 KCU)

 

ugoda zawarta w toku procesu

art. ... KCU

sąd, przed którym toczy się proces

1/2 część wpisu od pozwu

(pozostała połowa uiszczonego wpisu jest zwracana stronom przez sąd)

 

odtworzenie akt sądowych

art. 716-729 kpc

sąd I instancji, w którym sprawa się toczyła

bez opłat (?)

 

nadanie prawomocnemu wyrokowi klauzuli wykonalności

art. 776 – 795 kpc

właściwy sąd zależy od sprawy

6 zł

(§ 1 ust. 1 rozp. w/s opł. kancel.)

 

wydanie odpisu dokumentu z akt sądowych,

w tym wypisu z księgi wieczystej (art. ... KWU) 

art. 9 i 525 kpc, art. 2 KWU, & 101 – 108 Regul. wewn. urzęd. sądów powsz.

sąd posiadający odpowiednie akta

6 zł/ stronę

(§ 1 ust. 1 rozp. w/s opł. kancel.)

 

sporządzenie i wydanie odpisu uzasadnienia orzeczenia sądu

 

sąd, który wydał orzeczenie 

20 zł – orzeczenie sądu rejonowego,

40 zł – orzeczenie sądu okręgowego,

60 zł – orzeczenie, od którego służy kasacja do SN,

(§ 2 ust. 1 pkt 1 – 3 rozp. w/s opł. kancel.)

 

Opłaty za kolejne instancje

W skomplikowanych sprawach reprywatyzacyjnych sądy II i III instancji (SN) często kilkakrotnie rozpatrują sprawę, uchylając kolejne wyroki sądów niższej instancji. Sprawia to, że łącznie proces może trwać wiele lat, a od kolejnych instancji trzeba kilkakrotnie uiszczać wpis sądowy i wynagrodzenie pełnomocnika procesowego.

Możliwość rozdrabniania roszczeń

Pewnym sposobem na zmniejszenie kosztów jest możliwość wniesienia powództwa jedynie o część roszczenia (tzw. rozdrobnienie roszczenia) – np. o wydanie tylko jednego z lokali lub o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z nieruchomości tylko za pewien okres. W przypadku wyroku korzystnego dla właściciela, jest wtedy szansa, że posiadacz mienia skłonny będzie do zawarcia ugody na podobnych warunkach co do pozostałej części roszczenia; w przeciwnym zaś razie, w przypadku konieczności późniejszego wniesienia powództwa o pozostałą część roszczenia, sąd wyda zwykle podobny wyrok jak wcześniej.

Zwolnienie ubogiego od kosztów sądowych

W przypadku, gdy strona "nie jest w stanie ponieść kosztów procesowych bez uszczerbku dla swojego koniecznego utrzymania" i wykaże to przed sądem, może zostać zwolniona – w całości lub części – z kosztów sądowych (art. 113 kpc i nast.). Zwykle przyjmuje się, że osoba taka powinna uzyskiwać dochody poniżej przeciętnego wynagrodzenia (ok. 2.400 zł brutto, stan na styczeń 2003) i nie może posiadać własnej nieruchomości/ mieszkania własnościowego. Niedawna przegrana władz Polski przed Trybunałem w Strasburgu każe jednak sądom stosować łagodniejsze warunki uprawniające do zwolnienia od kosztów sądowych (Kogo stać na prawo. Bariery finansowe w dostępie do wymiaru sprawiedliwości, Marek Antoni Nowicki, „Rz”, 2001.07.17).

Patrz także:

Zapowiedź wprowadzenia obniżonych zryczałtowanych opłat w sprawach wpisów do ksiąg wieczystych

Księgi wieczyste maja być skomputeryzowane, a opłaty niższe, Renata Krupa-Dąbrowska („Rz”, 2002.08.16)

(W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad projektem [nowej] ustawy w sprawie kosztów sądowych. Wprowadza on zmiany w opłatach w postępowaniu wieczystoksięgowym. W tej chwili maja one charakter stosunkowy: ich wysokość stanowi pewien procent wartości nieruchomości lub praw podlegających wpisowi do księgi. Przewiduje się opłaty stałe w wysokości od 100 do 500 zł.)

Źródła informacji

·         Rozporządzenie Min. Sprawiedl. z 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach cywilnych (tekst ujednolicony po zm. z 27 marca 2002 r.);

·         Rozporządzenie Min. Sprawiedl. z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 1996.139.650, zm. Dz. U. nr 1999.88.990) – dot. wydawania odpisów z akt, nadawnia wyrokom klauzuli wykonalności i sporządzania uzasadnień orzeczeń;

·         Rozporządzenie Min. Sprawiedl. z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych (Dz. U. nr 2002.44.415);

·         Rozporządzenie Min. Sprawiedl. z dnia 12 maja 1965 r. w sprawie częściowego zwalniania od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym (Dz. U. nr 1965.21.135);

·         Ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. nr 2002.9.88);

·         Opłaty sądowe cywilne (serwis Sądu Okręgowego w Łodzi)


Skarga konstytucyjna do TK

Postępowanie w sprawie skargia konstytucyjnej jest wolne od opłaty.

W razie niezamożności istnieje możliwość otrzymania adwokata z urzędu; ustanawia go sąd rejonowy wg miejsca zamieszkania skarżącego.

Patrz także oddzielna strona Serwisu: Konstytucja i Trybunał Konstytucyjny. 

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Postępowanie w sprawie skargi do ETPC jest wolne od opłaty.

W razie niezamożności skarżącego, Trybunał  może po wstępnym zakwalifikowaniu skargi przyznać pomoc finansową na wynagrodzenie adwokata.

Patrz także oddzielna strona Serwisu: Konwencja Praw Człowieka i Trybunał w Strasburgu. 

Notariusz

Informacje ogólne

Za dokonanie czynności notarialnych mogących mieć zastosowanie w sprawach związanych z reprywatyzacją notariusz pobiera opłatę (taksę).

Maksymalne stawki taksy notarialnej określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie taksy notarialnej (ostatnio znowelizowane dnia 2 października 2001 r.).

Stawka taksy notarialnej może zatem być negocjowana z notariuszem, choć w praktyce bywa z tym różnie – patrz publikacje poniżej:

·         Taksa pod ostrzałem. Los taksy notarialnej nie jest pewny. Zajmą się nią Trybunał Konstytucyjny i Sąd Antymonopolowy. Czy jej stawki zmienia się z korzyścią dla klientów?, Hanna Fedorowicz („Rz”, 2002.09.24)

·         Przepisy nie pozwalają notariuszom przekraczać stawek, nie każą im jednak pobierać maksymalnych, Hanna Fedorowicz („Rz”, 2002.08.05).

Przy kosztowniejszych czynnościach warto jednak popytać o cenę w kilku kancelariach.

W przypadku osób ubogich jest możliwość zwolnienia przez sąd od opłaty notarialnej, którą za stronę czynności ponosi Skarb Państwa (art. ... PrNotU).

Do każdej opłaty doliczany jest podatek VAT w wysokości 22%.

W poniższej tabeli podano stawki taksy notarialnej za typowe czynności notarialne mogące mieć zastosowanie w sprawach związanych z reprywatyzacją; w nawiasach podano oznaczenie odnośnej pozycji wyżej powołanego rozporządzenia (w nawiasach podano oznaczenia odnośnych paragrafów rozporządzenia).

Czynność notarialna

Stawka taksy notarialnej (maksymalna)

Akty notarialne  

 

typowe   w zw. z § 2 – 5 rozporządzenia),

na przykład:

  • umowa sprzedaży nieruchomości lub roszczeń,
  • ugoda dotycząca nieruchomości i inne)
 
przypadki szczególne: 
od 3% do 0,25% wartości przedmiotu aktu notarialnego 
wg poniższej skali degresywnej: 
1) do 5.000 zł - 200  (min.), 
2) powyżej 5.000 zł do 15.000 zł – 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5.000 zł, 
3) powyżej 15.000 zł do 30.000 zł – 500 zł + 2% od nadwyżki pow. 15.000 zł, 
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł – 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł, 
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł – 1.100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60.000 zł, 
6) powyżej 1.000.000 zł – 5.800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1.000.000 zł. 

·         sporządzenie pełnomocnictwa (w formie aktu notarialnego) (§ 9 pkt 8)

50 zł

·         sporządzenie testamentu (§ 9 pkt 3)

50 zł

·         sporządzenie protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy (§ 10 ust. 1 pkt 2)

1.200 zł

·         ustanowienie hipoteki (§ 7 pkt 8); 

połowę stawki przewidzianej w § 3

Inne czynności 

 

poświadczenie zgodności odpisu (wyciągu) z dokumentu (§ 13 pkt 2)

5 zł / za stronę (rozpoczętą)

poświadczenie autentyczności podpisu na dokumencie (umowa, pełnomocnictwo itp.) (§ 13 pkt 1 w zw. z § 2 – 5)

20 zł

(lub – jeśli przedmiot jest określony kwotą – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego)

doręczenie określonego oświadczenia osobie trzeciej (§ 14)

40 zł

przechowanie dokumentu (papierów wartościowych) (§ 10 ust. 1 pkt 5):

·         sporządzenie protokołu przyjęcia dokumentu

·         przechowanie

 
100 zł 
20 zł - od każdego dokumentu za każdy rozpoczęty miesiąc

Przypadki szczególne

Dokonanie czynności notarialnej w dniu wolnym od pracy, w porze nocnej lub poza kancelarią notarialną (§ 15)

stawka podwyższona maksymalnie o 100 zł

za każdą godzinę pracy notariusza

Aklternatywy

Dla niektórych usług notariuszy istnieją (często tańsze lub prostsze) alternatywy:

§       zgodność podpisu na dokumencie lub kopii z orginałem może poświadczyć także sekretarz gminy lub konsul (zagranicą);

§       w wielu przypadkach nie jest konieczne sporządzanie umowy w formie kosztownego aktu notarialnego, wystarczy notarialne poświadczenie podpisu na umowie;

§       dokumenty, w tym papiery wartościowe przechowują także banki (skrytki);

§       uzgodnione przez strony zniesienie współwłasności kosztuje niekiedy taniej przed sądem;

Źródła informacji

·         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia z 2 października 2001 r. w sprawie taksy notarialnej (serwer „Rz”)

·         Krajowa Rada Notarialna


Adwokat/ radca prawny

Informacje ogólne

Z usług adwokatów i radców prawnych trzeba obowiązkowo korzystać tylko w nielicznych rodzajach spraw (kasacja, skarga konstytucyjna, planowana od 2004 druga instancja sądu administracyjnego). W pozostałych rodzajach spraw pomoc prawnika, szczególnie doświadczonego w sprawach reprywatzyacyjnych, może jednak znacznie zwiększyć szanse i przyspieszyć realizację roszczeń w tej czy innej formie.

Za czynności adwokatów i radców prawnych osoby te pobierają wynagrodzenie negocjowane z klientem, przy czym w przypadku adwokatów i radców prawnych rozporządzenia określają jedynie minimalne stawki wynagrodzenia (odwrotnie niż w przypadku notariuszy, dla których ustalono stawki maksymalne).

Maksymalne wynagrodzenia, na które adwokat może umówić się z klientem nie jest wprawdzie określone (rozporządzenie wspomina o nawet 6-krotności wynagrodzenia minmalnego – w przypadku spraw skomplikowanych i wymagających szczególnego nakładu pracy); patrz jednak: zasady zwrotu kosztów postępowania po wygraniu sprawy.

Z dniem 5 października 2002 r. większość dotychczasowych stawek kwotowych została podwyższona o ok. 20% (Więcej za czynności adwokatów i radców, H.F., „Rz”, 2002.10.05). Stawki te obecnie regulują (jednakowo) dwa rozporządzenia – odpowiednio dla adwokatów i radców prawnych:

§         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 2002.163.1348);

§         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 2002.163.1349);

§         (???) uchwała Naczelnej Rady Adwokackiej z 1992 r. w/s opłat za czynności w postępowaniu innym niż przed organami wymiaaru sprawiedliwości;

Do opłat adwokackich doliczany jest podatek VAT w wysokości 22% oraz wydatki poniesione przez adwokata (ksero, przejazdy, noclegi, telefony itp.).

W przypadku osób ubogich adwokat/ radca prawny może obniżyć wynagrodzenie poniżej stawki minimalnej, a nawet zwolnić klienta z opłaty w całości.

Poza tym w tego rodzaju przypadkach można też żądać ustanowienia przez sąd adwokata z urzędu (na koszt Skarbu Państwa).

W sprawach reprywatyzacyjnych adwokaci zwykle żądają zaliczki na bieżące wydatki plus wynagrodzenia prowizyjnego płatnego w przypadku wygrania sprawy. Podobno zdarza się, że prowizja taka wynosi niekiedy nawet do 50% wartości wygranej sprawy, ale przecież warto z pomocą dobrego prawnika uzyskać pozostałe 50% niż nic.

Stawki

W poniższej tabeli podano minimalne stawki wynagrodzenia pełnomocnika w typowych rodzajach spraw mogących mieć zastosowanie w sprawach związanych z reprywatyzacją.

Dotyczy to postępowań cywilnych (procesowych i nieprocesowych), postępowań administracyjnych, postępowań sądowo-administracyjnych (skargi do NSA), skarg konstytucyjnych, skarg do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Stawki zostały podzielone wg rodzajów postępowań i spraw, podane w kolejności odpowiadającej typowej chronologii postępowania.

Inaczej niż w przypadku opłat sądowych, czy notarialnych, stawka (minimalna) opłat (wynagrodzenia) adwokata (radcy prawnego) rośnie w sposób skokowy (a nie ciągły) w zależności od wartości sprawy (np. dla kwoty 500 zł – 60 zł, a dla kwoty 499 zł – już 180 zł).

W nawiasach podano oznaczenia odnośnych pozycji wyżej powołanego rozporządzenia w/s wynagrodzeń adwokatów; odpowiednie pozycje rozporządzenia w/s wynagrodzeń radców prawnych niekiedy różnią się numeracją.

Rodzaj sprawy

Wynagrodzenie

(stawka minimalna)

typowo (§ 6 rozporządzenia)

 

 

 

 

 

 

 

przypadki szczególne:

Stawki minimalne zależą od wartości przedmiotu sprawy i wynoszą dla wartości:

1) do 500 zł – 60 zł;

2) powyżej 500 zł do 1.500 zł             180 zł;

3) powyżej 1.500 zł do 5.000 zł           – 600 zł;

4) powyżej 5.000 zł do 10.000 zł       – 1.200 zł;

5) powyżej 10.000 zł do 50.000 zł     – 2.400 zł;

6) powyżej 50.000 zł do 200.000 zł   – 3.600 zł;

7) powyżej 200.000 zł                      7.200 zł.

wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (§ 9 pkt 2)

60 zł 

powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej nieruchomości z rzeczywistym stanem prawnym (§ 9 pkt 8)

50% (połowa) zwykłej stawki minimalnej (§ 6)

(bez odliczania ew. obciążeń – hipoteki, użytkowanie wieczyste)

powództwo o wydanie lokalu mieszkalnego (o dowolnej wielkości) (§ 10 pkt 1)

120 zł

powództwo o wydanie lokalu użytkowego lub nieruchomości (o dowolnej wielkości) (§ 10 pkt 2)

zwykła stawka minimalna

wniosek o wpis w księdze wieczystej nieruchomości (§ 8 pkt 5)

120 zł 

pozew o przeniesienie własności działki (art. 231/232 kc)

zwykła stawka minimalna

powództwo o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości/ lokalu

zwykła stawka minimalna od wartości żądanego wynagrodzenia

wniosek o zabezpieczenie powództwa (w toku procesu) (§ 11 ust. 1 pkt 3)

120 zł 

wniosek o egzekucję (§ 11 ust. 1 pkt 7)

25%-50% zwykłej stawki minimalnej

zażalenie (§ 13 ust. 2) 

25%-75% zwykłej stawki minimalnej

apelacja (II instancja) (§ 13 ust. 1)

50%-100% zwykłej stawki minimalnej

kasacja (III instancja, SN) (§ 13 ust. 4)

(kasację wnieść może jedynie prawnik)

50%-100% zwykłej stawki minimalnej

ugoda zawarta w toku procesu

jak dla wygranej sprawy ?

postępowanie administracyjne (§ 18 ust. 1 pkt 1)

240 zł (§ 18 ust. 1 pkt 3),

chyba że sprawa dotyczy należności pieniężnych albo praw majątkowych, których wartość została określona przez organ administracji publicznej lub jest oczywista – wtedy należy się (zwykle sporo wyższa) zwykła stawka minimalna (§ 6 w zw. z § 18 ust. 1 pkt 3)

postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym (skarga konstytucyjna) (§13 ust. 5)

240 zł

sprządzenie odpisu dokumentu

(adwokat ma prawo samodzielnego potwierdzania odpisów dokumentów w prowadzonych przez siebie sprawach)

?

udzielenie (ustnej) porady prawnej

25 zł (???) (&11 pkt 1 uchw. NRA)

sporządzenie pisemnej opinii prawnej w przedstawionej sprawie

30 – 300  zł (???) (&11 pkt 4 uchw. NRA)

sporządzenie pozwu lub zażalenia (bez uczestnictwa w rozprawie)

20 – 40  zł (???) (&11 pkt 5 uchw. NRA)

sporządzenie apelacji lub skargi o wznowienie postępowania (bez uczestnictwa w rozprawie)

20 – 60  zł (???) (&11 pkt 6 uchw. NRA)

sporządzenie innego pisma urzędowego (bez uczestnictwa w rozprawie)

20 – 60  zł (???) (&11 pkt 7 uchw. NRA)

doprowadzenie do ugody między stronami 

wynagrodzenie jak dla czynności, która w rezultacie ugody stała się zbędna (&13 uchw. NRA)

Pełnomocnik „z urzędu” dla ubogich

W sprawach skomplikowanych, a takimi są zwykle sprawy reprywatyzacyjne, osobom ubogim sąd przyznaje adwokata lub radcy prawnego „z urzędu”, którego opłaca Skarb Państwa (art. 117 kpc i nast.).

Zwykle stawki urzędowe wypłacane przez Skarb Państwa są znacznie niższe niż stawki uzgadniane prywatnie, a do tego z reguły wypłacane ze znaczną zwłoką, dopiero kilka miesięcy po zakończeniu sprawy w kolejnych instancjach, co często trwa kilka lat. Klienci również często są niezbyt zadowoleni z takich pełnomocników.

Więcej na ten temat – patrz strona Serwisu: Opłaty: Adwokat/ radca prawny.

Patrz także publikacje prasowe na temat stanu obecnego i projektów reformy przyznawania instytucji pełnomocnika z urzędu:

§         Efektywna pomoc dla ubogich, Agata Łukaszewicz („Rz”, 2003.01.13);

§         OBRONA Z URZĘDU („Rz”, 2003.01.13);

§         KOMENTARZ. Tracą najbardziej potrzebujący, Marek Domagalski („Rz”, 2003.01.13).

Źródła informacji

§         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. nr 2002.163.1348);

§         rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. nr 2002.163.1349);

 

Patrz także oddzielna strona Serwisu: Prawnicy (w przygotwaniu). 

Zwrot kosztów postępowania po wygraniu sprawy

Sprawa administracyjna i sądowo-administracyjna

W postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych strona, która przegrała sprawę, nie ma obowiązku zwrotu stronie przeciwnej i uczetsnikom postępowania (np. w przypadku skargi do NSA na decyzję administracyjną) kosztów poniesionych przez (wynagrodzenie adwokata/ radcy prawnego, przejazd na rozprawę itp.), za wyjątkiem ew. wpisu od skargi do NSA (niewielkiego zwykle).

Postępowanie cywilne

Strona, która ostatecznie wygra proces cywilny jest – w zasadzie – obowiązana zwrócić stronie przeciwnej wszelkie poniesione koszty procesowe (sąd, adwokat, biegły, przejazdy itp) (art. 98 i nast. KPC).

Sąd zasądza od przeciwnika zwrot kosztów postępowania wraz z wynagrodzeniem pełnomocnika procesowego (adwokata lub radcy prawnego). Ten ostatni składnik kosztów jest jednak zasądzany normalnie w wysokości nie przekraczającej stawki minimalnej przewidzianej w rozporządzeniu za prowadzenie określonego rodzaju sprawy, niezależnie od wysokości opłaty ustalonej w umowie adwokata a klientem. Wyjątkowo, jeżeli jest to uzasadnione to rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz niezbędnym nakład pracy adwokata, sąd może przyznać zwrot wyższych kosztów wynagrodzenia adwokata, do sześciokrotności stawki minimalnej (§ 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia).


Biegły (rzeczoznawca) majątkowy

Koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości (wartość lub czynsz) w mniejszych miastach jest niższy, a w większych wyższy; 
zwykle około 2.000 – 3.000 zł. 
Koszt ekspertyzy dla sądu liczony jest wg stawki godzinowej, zaś zlecanej prywatnie – wg stawki prowizyjnej od wartości nieruchomości. 
Patrz także oddzielna strona Serwisu: Rzeczonawcy majątkowi (w przygotwaniu). 

Czynności geodezyjne i kartograficzne

Stawki opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 
www.prawo.lex.pl/paragraf/1-12.html 
 
Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 listopada 2000r. (Dz. U. nr 2000.115.1209) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (serwis GUGFIK) 
 

Rodzaj sprawy

Opłata

sporządzenie wyrysu z mapki

??? zł

wydziele działki

??? zł

???

??? zł

 

Agencja pośrednictwa obrotu nieruchomościami

Dotyczy ew. późniejszej sprzedaży odzyskanej nieruchomości. Mając trochę doświadczenia i talentu negocjacyjnego można też samodzielnie ogłaszać się w prasie czy Internecie i spotykać się z zainteresowanymi.

W przygotowaniu

Patrz także oddzielna strona Serwisu: Agencje pośrednictwa obrotu nieruchomościami (w przygotwaniu). 

Kalkulator opłat zmiennych (tabela)

Docelowo planujemy udostępnić kalkulator (własny lub link do innego serwisu www) poszczególnych rodzajów opłat zmiennych, zależnych od wartości przedmiotu sprawy.

Na razie zamieszczamy poniższą tabelę orientacyjną, podającą kwoty opłat zmiennych dla kilku poziomów wartości spraw. Wszystkie kwoty podano w złotych.

 

Wartość sprawy

Wynagrodzenie

notariusza

(maksymalne)

(w tym 22% VAT)

Wpis sądowy cywilny

(tzw. stosunkowy pełny)

Wynagrodzenie

adwokata/ radcy prawnego

(minimalne)

(w tym 22% VAT)

Prowizja

agencji pośrednictwa obrotu nieruchomościami (przeciętne)

(w tym 22% VAT ???)

10.000 zł

427 zł

800 zł

2.928 zł

 

50.000 zł

1.220 zł

3.600 zł

4.392 zł

 

100.000 zł

1.586 zł 

6.600 zł

jak wyżej

 

1.000.000 zł

5.800 zł

51.600 zł

8.784 zł

 


Patrz także

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Copyright by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.15