R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

do strony głównej


Wzory pism i innych dokumentów w sprawach związanych z reprywatyzacją


 

--- w opracowaniu ---

Opracowania własne.

Wzory pism pogrupowano wg rodzajów postępowań, uporządkowanych wg typowej kolejności chronologicznej.


 

Spis treści

 

1.     Postępowanie administracyjne (organy administracji publicznej) [A] 1

2.     Postępowanie karne (prokuratura, sądy – wydział karny) [K] 1

3.     Postępowanie sądowo-administracyjne (NSA) [SA] 2

4.     Postępowanie cywilne - procesowe i nieprocesowe (sądy - wydziały cywilne) [C] 2

5.     Postępowanie wieczysto-księgowe (sądy - wydziały ksiąg wieczystych) [KW] 2

6.     Postępowanie ze skargi konstytucyjnej (TK) [TK] 2

7.     Postępowanie ze skargi do Trybunału Europejskiego w Strasburgu (na podstawie Konwencji Praw Człowieka) [TE] 2

8.     Umowy cywilnoprawne [U] 3

9.     Postępowanie podatkowe [P] 3

10.        Inne pisma [I] 3

11.        Patrz także. 3

 


1.    Postępowanie administracyjne (organy administracji publicznej) [A]

 Postępowania takie dotyczą przede wszystkim stwierdzenia nieważności decyzji nacjonalizacyjnej/ wywłaszczeniowej/ uwłaszczeniowej lub skargi na bezczynność organu administracji.

Postępowanie to reguluje ustawa - Kodeks postępowania administracyjnego (KPA) (1960) 

 

Przydatne bywają następujące pisma:

K. 1.          Wniosek o stwierdzenie nieważności nacjonalizacyjnej decyzji administracyjnej (art. 156 KPA)

K. 2.          Wniosek o wznowienie postępowania (art. 145 KPA) 

K. 3.          Wniosek o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji nacjonalizacyjnej (art. 152 i 159 KPA)

K. 4.          Odwołanie od decyzji administracyjnej (wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez naczelny organ administracji) (art. 127, 130 KPA)

K. 5.          Wniosek o odszkodowanie z tytułu nieważnej decyzji  (art. 153 i 160 KPA)

 


2.    Postępowanie karne (prokuratura, sądy – wydział karny) [K] 

Postępowanie to reguluje ustawa - Kodeks karny (19 xx) i Kodeks postępowania karnego (19 xx).

Wnoszone pisma mogą dotyczyć bezczynności/ opieszałości lub bezprawnych działań urzędników publicznych i mają na celu przede wszystkim zdyscyplinowanie urzędników.

Poza tym, przy okazji ew. procesu karnego dochodzić można także ew. odszkodowania cywilnego (tzw. powództwo adhezyjne) za szkodę poniesioną w wyniku wspomnianych wyżej przestępstw urzędniczych.

 

Przydatne bywają następujące pisma:

K. 1.          Zawiadomienie o przestępstwie

 


3.    Postępowanie sądowo-administracyjne (NSA) [SA]

Postępowanie to reguluje ustawa o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (NSA) (1980 ??) 

 

Przydatne bywają następujące pisma:

SA. 1.                 Skarga do NSA na ostateczną decyzję administracyjną (art. 16 ust. 1 pkt 1 NSAU)

SA. 2.                 Skarga do NSA na postanowienie administracyjne (art. 16 ust. 1 pkt 2 NSAU)

SA. 3.                 Wniosek o wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji (art. 40 ust. 1 NSAU)

SA. 4.                 Podanie o wniesienie rewizji nadzwyczajnej do SN  (art. 16 ???)

SA. 5.                 Wniosek o informację w sprawie sposobu załatwienia podania o wniesienie rewizji nadzwyczajnej złożonego przez stronę przeciwną  (art. 16 ???)

SA. 6.                 Skarga na bezczynność organu administracji

SA. 7.                 Wezwanie do wykonania wyroku NSA ze skargi na bezczynność

SA. 8.                 Wniosek o ukaranie opieszałego organu grzywną.

SA. 9.                 Wniosek o wznowienie postępowania

 


4.    Postępowanie cywilne - procesowe i nieprocesowe (sądy - wydziały cywilne) [C]

Postępowanie to reguluje ustawa - Kodeks postępowania cywilnego (KPC) (1964).

 

Przydatne bywają następujące pisma:

C. 1.          Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (art. 113 i n. KPC) (analogicznie o zwolnienie od opłaty notarialnej i o wyznaczenie adwokata z urzędu)

C. 2.          Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku (art. ??? KPC)  http://prawo.interia.pl/wzory/pisma?aid=6775

C. 3.          Wniosek o wyznaczenie adwokata z urzędu (art. 117 i n. KPC)

C. 4.          Wniosek o wezwanie do próby ugodowej (art. 184 i n. KPC)

C. 5.          Pozew o zapłatę (art. 187 i n. KPC)

C. 6.          Pozew o uzgodnienie treści księgi wieczystej (art. 10 KWU)

C. 7.          Wniosek o dział spadku (art. 680 i n. KPC)

 


5.    Postępowanie wieczysto-księgowe (sądy - wydziały ksiąg wieczystych) [KW]

Postępowanie to reguluje ustawa o księgach wieczystych i hipotece (KWU) (1986 ??) oraz ustawa - Kodeks postępowania cywilnego.

 

Przydatne bywają następujące pisma:

W. 1.        Wniosek o wpis ostrzeżenia (art. ... KWU) 

W. 2.        Zawiadomienie o niezgodności treści księgi wieczystej

 


6.    Postępowanie ze skargi konstytucyjnej (TK) [TK]

Postępowanie to reguluje Konstytucja RP (1997) oraz ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (1997).

 

Przydatne bywają następujące pisma:

TK.1.        Skarga konstytucyjna (art. ... TKU); komentarz

TK.2.        Wniosek o wznowienie postępowania administracyjnego w związku z wyrokiem TK (art. ... KPA)

TK.3.        Skarga o wznowienie postępowania cywilnego w związku z wyrokiem TK (art. ... KPC)

 


7.    Postępowanie ze skargi do Trybunału Europejskiego w Strasburgu (na podstawie Konwencji Praw Człowieka) [TE]

Postępowanie to reguluje Europejska Konwencja Praw Człowieka (195 ???) wraz z Protokołami dodatkowymi (19...., .... i ....).

 

Przydatne bywają następujące pisma:

TE.1.        Skarga ... (art. ... Konwencji)

 


8.    Umowy cywilnoprawne [U]

...

Postępowanie to reguluje ustawa - Kodeks cywilny (1964):

 

Przydatne bywają następujące pisma/ umowy:

U.1.            Umowa działu spadku (art. 1037 i n. kc)

U.2.            Ugoda (art. 917 i n. kc)

U.3.            ...

U.4.            ...

 


9.    Postępowanie podatkowe [P]

Postępowanie to reguluje ustawa – Ordynacja podatkowa (1997).

 

Przydatne bywają następujące pisma:

P.1.           Wniosek o potrącenie ...

P.2.           Wniosek o rozłożenie podatku na raty ...

P.3.           Odwołanie ...

 


10.          Inne pisma [I]

...

Postępowanie to reguluje ustawa - Kodeks cywilny (1964):

 

Przydatne bywają następujące pisma/ umowy:

I.1.  Wezwanie do zapłaty za wynagrodzenia za bezumowne/ bezpodstawne wzbogacenie (art. 361 ?? kc) 

I.2.  Oświadczenie o potrąceniu wzajemnej wierzytelności (art. 502 kc)

 


11.          Patrz także

Grunty warszawskie (à Bibliografia); książka zawiera wiele wzorów różnych pism.

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.09