R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Cel uruchomienia R-Serwisu i jego adresaci


 

Spis treść strony

Cel uruchomienia R-Serwisu

Formy realizacji celu

Adresaci

 


Cel uruchomienia R-Serwisu

Głównym celem uruchomienia R-Serwisu jest wsparcie procesu indywidualnej reprywatyzacji w Polsce, który mimo braku ustawy reprywatyzacyjnej dokonuje się i rozwija już od 1989 roku na postawie obowiązujących przepisów, obejmującego zabezpieczenie, a następnie realizację słusznych praw dawnych właścicieli nieruchomości, a także innego rodzaju mienia.

Określenia reprywatyzacja używamy tutaj i w ogóle na stronach Serwisu w sensie largo (w szerokim znaczeniu), obejmując nim poza reprywatzyacją sensu stricte, także inne pokrewne kwestie: zwrotu nieruchomości indywidualnie wywłaszczonych (nie znacjonalizowanych), tzw. roszczeń zabużańskich, przedwojennych papierów wartościowych i inne; czynimy tak po prostu dla zwięzłości i wygody redakcyjnej.

Ubocznym celem Serwisu jest zachęcenie do podjęcia odpowiednich działań tych poszkodowanych, którzy jeszcze nie zdecydowali się ich podjąć.

Nie pomijamy równocześnie postulatu solidarności właścicieli z ubogimi na zasadzie dobrowolności, a także zasady poszanowania praw do mienia nabytego w dobrej wierze.

Dodatkowo zdecydowaliśmy się zebrać na stronach Serwsiu sporo informacji o różnych pozaprawnych aspektach reprywatyzacji, jak etyka, gospodarka, socjologia, historia, statystyka i wiele innych.


Formy realizacji celu

Powyższy cel chcemy realizować poprzez udostępnianie wszystkim zainteresowanym zebrane razem, a dotychczas rozproszone w różnych miejscach, wiedzy i różnego rodzaju informacji na temat możliwości i optymalnych sposobów formalnego zabezpieczania i dochodzenia roszczeń wynikłych z bezprawnego pozbawienia własności począwszy od roku 1939.

Kiedy tylko jest to możliwe, staramy się raczej podawać odsyłacze do licznych istniejących publikacji internetowych udostępnianych przez różne instytucje, niż tworzyć wszystko od początku sami.

Na stronach Serwisu znajdują się także linki do kilkuset publikacji prasowych począwszy od roku 1993, przede wszystkim dostępnych w internetowym archiwum „Rzeczpospolitej”, które omawiają różne praktyczne i teoretyczne aspekty reprywatyzacji w Polsce i w innych krajach.

Chcemy także, aby nasz Serwis stał się forum wymiany informacji i doświadczeń wszystkich zainteresowanych.


Adresaci

·         osoby poszkodowane – pozbawione różnego rodzaju mienia w okresie PRL i (obecnie takich osób jest najwięcej) ich spadkobiercy (wg badań CBOS z 1999 r. osoby takie stanowią 13% dorosłych obywateli RP, z czego dotychczas mienie odzyskał 1%, a dalsze 2% liczy(ło) na skorzystanie z ustawy reprywatyzacyjnej; wg danych Min. Skarbu z 2001 r. wnioski reprywatyzacyjne w trybie ustawy reprywatyzacyjnej złożyłoby ok. 200.000);  dla tej kategorii odbiorców szczególnie przydatne będą strony zawierające dotychczasowe przykłady skutecznej reprywatyzacji dokonywanej przez byłych właścicieli, a także strategię, kolejne etapy i różne koszty postępowań reprywatyzacyjnych, a także alternatywne spsoby realizacji roszczeń i ogłoszenia;

·         adwokaci: tylko niewielka ich część specjalizuje się i ma doświadczenie w prowadzeniu bardzo specyficznych spraw reprywatyzacyjnych sensu largo; ta grupa profesjonalnych odbiorców może najwięcej skorzystać z praktycznych omówień przepisów wraz z orzecznictwem;

·         radcy prawni: choć stanowią 3-krotnie liczniejszą (prawie 17.000) grupę zawodową niż adwokaci i mimo, że już od kilky lat posiedli prawo prowadzenia spraw administracyjnych i cywilnych także w imieniu osób fizycznych, w praktyce prowadzą w imieniu osób poszkodowanych na razie bardzo niewielką część spraw reprywatyzacyjnych; częściej reprezentują w postępowaniach drugą stronę: Skarb Państwa, gminy i uwłaszczone przedsiębiorstwa; tak dalej być nie musi!

·         urzędy administracji państwowej i samorządowej orzekające o roszczeniach z tytułu pozbawienia mienia lub w sprawach związanych z reprywatyzacją (np. podatki): ministerstwa, urzędy wojewódzkie, samorządowe kolegia odwoławcze, starostwa powiatowe, urzędy miasta i gminy;

·         aktualni posiadacze niegdyś znacjonalizowanego mienia (przedsiębiorstw, kamienic itp.); być może zapoznanie się z zamieszczonymi tu informacjami skłoni te podmioty do rozmów z ich właścicielami w sprawie polubownego uregulowania roszczeń, do czego wolę dotychczas przejawiały one dość rzadko.


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.16