R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Kościół katolicki, inne kościoły chrześcijańskie oraz gminy wyznaniowe żydowskie. Polska i inne kraje


Wstęp

Kościół katolicki

Inne kościoły chrześcijańskie

Gminy wyznaniowe żydowskie


Wstęp

Niniejsza strona Serwisu R poświecona jest reprywatyzacji mienia kościołów w Polsce i innych krajach: przede wszystkim (bo najliczniej w Polsce reprezentowanego) kościoła katolickiego, ale także kościoła prawosławnego, kościołów protestanckich oraz gmin wyznaniowych żydowskich.

Odwrotnie niż w Czechach, w Polsce reprywatyzacja mienia kościołów (różnych), w tym gmin wyznaniowych żydowskich, nastąpiła szybciej i była łatwiejsza w realizacji dla zainteresowanych, niż reprywatyzacja mienia osób fizycznych (obywateli).

W przypadku większości kościołów, dla każdego z nich uchwalono specjalne ustawy o stosunku państwa do każdego z kościołów, które m. in. regulują sprawy majątkowe, w tym zwrot dawnego mienia kościelnego; zwykle w ten sposób, że poszczególne sprawy rozstrzygają państwowo-kościelne mieszane komisje regulacyjne.

 

Vademecum postępowań o zwrot mienia różnych wyznań kościołów w Polsce (AD 1997)

Zwrot znacjonalizowanych i wywłaszczonych nieruchomości kościelnych. Porady dla urzędników, księży i rzeczoznawców majątkowych, Kazimierz Rygiel, Rz, 1997.02.25 

 

Sytuacja majątkowa kościołów i zwrot ich dawnego mienia w Polsce oraz w innych krajach świata

Regulacja spraw majątkowych Kościoła w Polsce,

Mirosław Usidus, Krystyna Grzybowska (Bonn), Piotr Kasznia (Paryż), Wojciech Pomianowski (Berlin), Sławomir Popowski (Moskwa), Barbara Sierszuła (Praga), Marek Suchowiejko (Sofia), Sylwester Walczak (Nowy Jork) (Rz, 1995.03.29)

 

Poniżej podajemy odsyłacze internetowe do kilkunastu dalszych wybranych publikacji prasowych dotyczących reprywatyzacji mienia kościołów, które zostały opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita w okresie od 1993 roku, tj. takich, które dostępne są internetowym archiwum tej gazety.

Z publikacji tych można wiele dowiedzieć się o aktualnej praktyce dochodzenia tego rodzaju roszczeń.

Publikacje wymieniono w kolejności od najnowszych, podając ich pełne oznaczenia (data wydania, gazeta, tytuł, autor).


Kościół katolicki

Reprywatyzację mienia Kościoła Katolickiego umożliwiła już w 1989 roku umożliwiła ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego [plik PDF] (Dz.U. nr 1989.29.154) – przepisy Działu IV, Rozdziału I (art. 60 – 70a).

 

W przypadku nieprzyznania zwrotu nieruchomości Kościołowi przez państwowo-kościelna mieszaną komisję majątkową, odpowiednia kościelna osoba prawna (np. zakon) może następnie dochodzić jeszcze zwrotu nieruchomości na zwykłych zasadach postępowania cywilnego. 

Spór sióstr norbertanek i Krakowa o grunty, Maciej Kuciel, Rz, 2002.02.21  

 

Caritas – reaktywowany w 1990 r.  – po czterdziestu latach od momentu, kiedy władze państwowe zabrały mu mienie i nazwę

Cichy chór codziennej pracy. Kościół to najstarsza instytucja charytatywna, Mirosław Usidus, Rz, 1995.01.03

 

Majątek kościoła katolickiego w Polsce i na świecie: nacjonalizacja, reprywatyzacja, dochody, stan posiadania

Czy Kościół biednieje?, Marek Usidus, Rz, 1993.12.08


Inne kościoły chrześcijańskie

Patrz à Wstęp.  

Gminy wyznaniowe żydowskie

Reprywatyzację mienia dawnych gmin wyznaniowych żydowskich umożliwiła w 1997 roku ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w RP (Dz. U. nr 1997.41.251) – przepisy Rozdziału 5 (art. 29 – 35).

Podsumowanie pięciu lat obowiązywania ustawy z 1997 roku o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich. 8 istniejących obecnie w Polsce gmin wyznaniowych żydowskich złożyło ponad 5.000 wniosków o zwrot mienia, z czego dotychczas odzyskały 150 nieruchomości, głównie dawnych synagog, cmentarzy. Ugody między poprzednimi a nowymi właścicielami przybierają różne formy. 
Rz, 2002.07.24, Gminy żydowskie w Polsce złożyły ponad 5 tysięcy wniosków o zwrot mienia, odzyskały 150 nieruchomości. Synagogi wracają, Zbigniew Lentowicz 
 
Dawna własność żydowska (gmin i osób fizycznych) w krajach Europy – historia i stan obecny 
Rz, 1995.05.30, Dawna własność żydowska [w krajach Europy]. Jak zwracać?,  Beata Modrzejewska, Sylwester Walczak (Nowy Jork), Aleksander Klugman (Tel Awiw), Andrzej Niewiadowski (Bratysława), Barbara Sierszuła (Praga), Grzegorz Łubczyk (Budapeszt), Wojciech Pomianowski (Berlin), Joanna Boczkowska-Crettenand (Berno) 
 

Pożydowskie mienie stanowiące niegdyś własność osób fizycznych zostało omówione oddzielnie; patrz jednak także: powyższa (ogólna) publikacja z dnia 1995.05.30.


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.22