R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Linki do przydatnych serwisów www


Niniejsza strona Serwisu R: zawiera pogrupowane tematycznie linki do pokrewnych lub innych przydatnych serwisów www, także tych, które nie występują na innych stronach Serwisu.

 

Zestawienie nie obejmuje (bardzo licznych) linków do poszczególnych dokumentów (statycznych stron) opublikowanych w serwisach Internetowych; w szczególności  dotyczy to:

Odsyłacze do tego rodzaju stron internetowych zostały zamieszczone na odrębnych stronach R-Serwisu.


Spis treści strony

Organizacje poszkodowanych właścicieli

Archiwa państwowe

Organy państwowe

Urzędy centralne

Urzędy wojewódzkie

Urzędy miasta i gminy

Sądy i prokuratura

Urzędy skarbowe

Serwisy prawnicze

Lista dyskusyjna – pl.soc.prawo

Pomocnicze serwisy informacyjne

Bazy danych tele-adresowych firm, organizacji i osób prywatnych

Geografia (mapy i informacje o miejscowościach)

Połączenia PKP

Statystyka publiczna (dane bieżące i archiwalne od 1950 r.)

Opinia publiczna – badania

Organizacje obywatelskie (społeczne, polityczne, naukowe) przychylne reprywatyzacji

Instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne (prawo, ekonomia, historia)

Filozofia, socjologia, historia

Ekonomia

Prawo

Inne

Media tradycyjne (gazety, czasopisma, agencje informacyjne, serwisy ekonomiczne, radio, telewizja) - informacje aktualne i archiwalne

Dzienniki

Prasa polonijna

Tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki

Czasopisma specjalistyczne (głównie prawnicze) – dzienniki, tygodniki, miesięczniki

Przegląd (archiwum) publikacji prasowych dotyczących nieruchomości

Telewizja i radio

Agencje ogólno-informacyjne

Serwisy ekonomiczne

Serwisy internetowe („samoistne”) o tematyce politycznej, ekonomicznej i społecznej (mniej lub bardziej przychylne reprywatyzacji)

Wirtualne biblioteki zagraniczne

Wyszukiwarki stron internetowych

 


Organizacje poszkodowanych właścicieli

Polska Unia Właścicieli Nieruchomości

www.puwn.pl

 

Polskie Towarzystwo Ziemiańskie (prof. Gołaski)

http://republika.pl/ptzow/ziem.htm 

 

Związek Szlachty Polskiej

www.szlachta.org

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości z siedzibą w Gdyni

www.oswn.pl

 

Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości w Łodzi (Andrzej Rozenkowski)

www.kamienica.pl/polska.html

 

Stowarzyszenie Byłych Właścicieli Aptek i Wytwórni Farmaceutycznych oraz ich Rodzin "Aptekarze" (prof. Lipski)

www.pharmacy.pl/fwp/sbwaiwfoira/sbwaiwfoira.htm 

 

Zjednoczenie Łemków

http://republika.pl/lemkounion/ 

 

Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „RUTENIKA” (dr Sandowicz)

www.rutenika.pl

 

Patrz także: strona Serwisu: Organizacje zrzeszające osoby poszkodowane, która zawiera informacje także o organizacjach, które nie posiadają serwisów internetowych.


Archiwa państwowe

www.archiwa.gov.pl/internet/index.html


Organy państwowe

Urzędy centralne, wojewódzkie i lokalne (serwis “Rzeczpospolitej”)

§         urzędy administracji,

§         urzędy skarbowe,

§         sądy,

§         prokuratura,

§         urzędy gminy

http://rp.pl/teleadresy/index.html

 
Rząd i samorząd – urzędy wszystkich szczebli (także aktualne informacje osobowe) 
www.wladza.pl

Urzędy centralne

Trybunał Konstytucyjny                                        www.trybunal.gov.pl

 

Sejm RP                                                               www.sejm.gov.pl

 

Senat RP                                                              www.senat.gov.pl  

 

Sąd Najwyższy                                                     www.sn.pl 

 

Naczelny Sąd Administracyjny                            www.nsa.gov.pl (strona dopiero w trakcie tworzenia)

 

Rzecznik Praw Obywatelskich                             www.brpo.gov.pl

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów                    www.gpkprm.gov.pl

 

Ministerstwo Skarbu Państwa                              www.msp.gov.pl

 

Ministerstwo Finansów RP                                   www.mf.gov.pl

 

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd           www.kpwig.gov.pl

 

Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa        www.awrsp.gov.pl 

 

Urząd d/s Kombatantów i Osób Represjonow.     www.kprm.gov.pl/UDSKIOR

 
Rzecznik Interesu Publicznego                            www.rzecznikip.gov.pl 
(prowadzi postępowania lustracyjne) 
 
Ministerstwa (serwis „Radca Prawny”)                    www.radcaprawny.com/strony/ministerstwa.html

 

Urzędy centralne (serwis „Rzeczpospolitej”)           http://rp.pl/prawo/doc/teleadresy/urzedy_central.html

Urzędy wojewódzkie

Miasta wojewódzkie – serwisy oficjalne              www.wroclaw.pl/m/11

Serwis Ratusz.pl

Urzędy miasta i gminy

Gminy – informacje o gminach i urzędach gmin        www.gminy.pl 

Sądy i prokuratura

Sądy i prokuratura (serwis INFOR) 
www.infor.pl/informator_tele/index.html?id=sady/sady.html 

 

Sądy powszechne – wykaz (serwer Min. Sprawiedliwości) 

www.ms.gov.pl/organizacja/wykaz_sadow_powszechnych.html

Urzędy skarbowe

Urzędy skarbowe (aktualne dane tele-adresowe i nr kont bankowych)

·         www.bazy.hoga.pl/urzedy.asp

·         http://infor.pl/informator_tele/?id=us.php


Serwisy prawnicze

Polski Serwer Prawa „LEX”

Najpopularniejszy chyba i najobszerniejszy serwis prawny, zawiera m. in.:

·         jednolite teksty wybranych aktów prawnych,

·         Dzienniki Ustaw od roku 1995 (wer. tekstowa),

·         wybrane orzecznictwo,

·         wzory pism procesowych i umów,

·         bazę danych teleadresowych instytucji państwowych,

·         bazę danych teleadresowych kancelarii prawnych,

·         liste dyskusyjną

www.prawo.lex.pl

INFOR –serwis znanego wydawnictwo prawa gospodarczego

Bogaty i różnorodny serwis prawniczo-gospodarczy, zawiera m. in.:

·         jednolite teksty niektórych aktów prawnych (utrzymywane na bieżąco)

·         Dzienniki Ustaw: 

·    od 1998 roku - skany/ image,

·    od 2000 - teksty

www.infor.pl

 

Serwis Wydawnictwa ABC

M. in. Dz. U. i M. P. od roku 1996 (pliki tekstowe)

www.abc.com.pl

 

Serwis Rządowego Centrum Legislacji  

www.gpkprm.gov.pl

Portal HOGA.PL – Dział Prawny

·         orzecznictwo,

·         wzory pism procesowych i umów,

·         newsy

http://prawo.hoga.pl/

 

Serwis >>Nieruchomości Pomorza Gdańskiego<<

Zawiera m. in akty prawne dotyczące nieruchomości, dane teleadresowe rzeczoznawców majątkowych

www.npg.com.pl

 

Serwer prawa USA               

www.findlaw.com


Lista dyskusyjna – pl.soc.prawo

Na liście pojawiają się tzw. posty na temat praktycznych zagadnień z różnych dziedzin prawa, przeciętnie 10-30 dziennie. Większość zadawanych pytań doczekuje się poprawnej, merytorycznej odpowiedzi lub wskazania źródła, gdzie można uzyskać potrzebną informację.

http://groups.google.com/groups?hl=pl&group=pl.soc.prawo (dostęp via www)


Pomocnicze serwisy informacyjne

Bazy danych tele-adresowych firm, organizacji i osób prywatnych

Książki telefoniczne abonentów TP S.A. (ogólnopolskie)      http://ditel.tpsa.pl (osoby prywatne, firmy, instytucje)

 

Serwis Organizacji Pozarządowych „KLON”                      http://bazy.klon.org.pl

Firmy – baza teleadresowa                                                http://stronastartowa.pl/port.php?module_id=15&link_id=2616&page_id=1

 

Patrz także: Organy państwowe.


Geografia (mapy i informacje o miejscowościach)

Polskie miejscowości  
Obejmuje nawet małe wsie. Podaje: lokalizację na mapie, województwo-powiat-gminę, kod pocztowy i tel. kierunkowy 
www.bazy.hoga.pl/gdzie.asp
 

Mapa Polski

www.pilot.pl


Połączenia PKP

Deutsche Bahn (wer. w języku angielskim, obejmuje także połączenia PKP – z przesiadkami)

http://reiseauskunft.bahn.de/bin/query.exe/en?newrequest=yes&protocol=http:&

 

Serwis PKP


Statystyka publiczna (dane bieżące i archiwalne od 1950 r.)  

GUS

www.stat.gov.pl


Opinia publiczna – badania

OBOP (raporty od 1989 r.)  
www.obop.com.pl 
(wyszukiwarka serwisu nie działa zbyt dobrze) 

Organizacje obywatelskie (społeczne, polityczne, naukowe) przychylne reprywatyzacji

Stowarzyszenie konserwatywno-liberalne "KoLiber" 
www.koliber.org
 

Klub Zachowawczo-Monarchistyczny

www.monarchia.pl

 

Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" (prof. Stelmachowski)

www.wspolnota-polska.org.pl/pol

Celem Stowarzyszenia jest zespolenie wysiłków w umacnianiu więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą - z Ojczyzną, jej językiem i kulturą oraz niesienie rozsianym po świecie Rodakom pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb.


Instytucje naukowo-badawcze i edukacyjne (prawo, ekonomia, historia)

Filozofia, socjologia, historia

Ośrodek Myśli Politycznej (OMP) (Kraków) (prof. Legutko)

www.omp.org.pl

 

Fundacja „Pamiętamy”

www.pamietamy.pl 
Fundacja zajmuje się dokumentowaniem oraz popularyzacją historii walki Polaków o niepodległość oraz prawa człowieka w latach 1918-1989. 

 

Instytut Pamięci Narodowej

www.ipn.gov.pl

Do zadań Instytutu należy:

·         gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r.,

·         prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych

·         prowadzenie działalności edukacyjnej.

Instytut przejmuje dokumenty z archiwów m. in. MSWiA, UOP, MON, MS, Archiwum Akt Nowych.

Ekonomia

Centrum im. Adama Smitha (Warszawa)

www.adam-smith.pl

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR) (Gdańsk)

(prof. Szomburg & Lewandowski)

http://gdansk.ibngr.edu.pl/ 

Center for Social and Economic Research (CASE) (Warszawa)

www.case.com.pl 

Katedra Historii Gospodarczej, Wydz. Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski (Warszawa)

www.wne.uw.edu.pl/katedry/hg/kat_hg_pol.html

Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa (Warszawa)

http://akson.sgh.waw.pl/orse/informator/kol_nauk_o_przeds/Instytut_funkcjo_gosp_narodow.htm 

Prawo

Ośrodek Informacji Rady Europy (Warszawa)

www.radaeuropy.org.pl

Instytut Spraw Publicznych (Warszawa)

http://isp.org.pl

Uniwersytet JagiellońskiOśrodek Praw Człowieka (Kraków)

www.ujhrc.org/index_pl.html

Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu – Katedra Praw Człowieka i Prawa Europejskiego (Toruń)

www.uni.torun.pl/~kpcze/

Inne

Krakowski Instytut Nieruchomości (Kraków)

www.kin.org.pl


Media tradycyjne (gazety, czasopisma, agencje informacyjne, serwisy ekonomiczne, radio, telewizja) - informacje aktualne i archiwalne

Media podano poczynając od tych, które zawierają najwięcej (w danej grupie mediów) przydatnych/ życzliwych publikacji omawiających sprawy związane z reprywatyzacją.

Większość mediów posiada archiwa internetowe swoich publikacji (wybranych audycji), które można przeszukiwać wg dat publikacji (jeśli są znane) lub wg haseł występujących w publikacjach. Linki do poszczególnych kilkuset publikacji dostępnych w archiwach internetowych gazet znajdują się na stronach Serwisu omawiających poszczególne zagadnienia.

Dzienniki

RZECZPOSPOLITA * * * * à patrz Czasopisma specjalistyczne (ze względu na zawartość)

 

Życie

www.zycie.wp.pl 
 

Dziennik Polski (Kraków)

www.dziennik.krakow.pl  
 

Nasz Dziennik * – dziennik katolicko-narodowy

www.naszdziennik.pl 
 

Gazeta Wyborcza – najpopularniejszy dziennik ogólnopolski

http://wyborcza.gazeta.pl 

Teksty bieżącego wydania i indeks publikacji archiwalnych – ogólnodostępne; publikacje archiwalne – dostępne tylko dla prenumeratorów (chronione hasłem). Ponad tysiąc tekstów na tematy związane z reprywatyzacją, jednak zdecydowana większość z nich to opinie „autorytetów” i nieżyczliwe reprywatyzacji „filozofujące” komentarze; jedynie kilka procent tekstów zawiera rzeczowy i wnikliwy opis stanu faktycznego lub rozważania prawne dot. poszczególnej sprawy lub ogólnie kwestii reprywatyzacji.

 

Trybuna (d. Trybuna Ludu)

www.trybuna.com.pl 
 
Dzienniki regionalne 
Zbiorcze archiwum internetowe artykułów publikowanych w 11 dziennikach regionalnych (ogólnodostępne): 
·                    Dziennik Bałtycki   
·                    Dziennik Zachodni 
·                    Wieczór Wybrzeża   
·                    Trybuna Śląska 
·                    Dziennik Elbląski 
·                    Dziennik Łódzki 
·                    Gazeta Olsztyńska   
·                    Express Ilustrowany 
·                    Gazeta Wrocławska   
·                    Gazeta Krakowska 
·                    Gazeta Poznańska 
Zawiera teksty opublikowane w okresie od 1.06.1998 r., w tym kilkadziesiąt tekstów na temat reprywatyzacji 
http://naszemiasto.pl 

Prasa polonijna

Nowy Dziennik – dziennik Polonii w USA

www.dziennik.com 

Tygodniki, dwutygodniki, miesięczniki

Patrz także: strona Serwisu: Felietony.

 

Polityka * * * popularny tygodnik polityczno-społeczno-gospodarczy o profilu liberalnym

Udostępnia bezpłatnie archiwum opublikowanych tekstów opublikowanych od 1998, zawierające kilka przekrojowych publikacji na temat kwestii reprywatyzacji w Polsce.

http://polityka.onet.pl/

 

Wprost * * – popularny tygodnik polityczno-społeczno-gospodarczy o profilu liberalnym

Udostępnia bezpłatnie ogólnodostępne archiwum tekstów opublikowanych od lipca 1998, zawierające kilka przekrojowych, obszernych publikacji na temat kwestii reprywatyzacji w Polsce, uzupełnionych konkretnymi przykładami odzysk(iw)anej własności.

www.wprost.pl

 

Niedziela * * – tygodnik katolicki

Po wpisaniu do wyszukiwarki frazy „repryw” dostajemy ponad 60 artykułów (od roku 2000 do 2002/V)

www.niedziela.pl 
 

Gazeta Polska * * - tygodnik katolicko-narodowy

Archiwum zawiera kilkanaście felietonów na temat reprywatyzacji autorstwa Huberta Łaszkiewicza - b. wiceministra Skarbu Państwa d/s reprywatyzacji 

www.gazetapolska.pl

 
Głos * * 
Archiwum zawiera kilka felietonów na rzecz uczciwej, pełnej reprywatyzacji, m. in. autorstwa posła Antoniego Macierewicza 
http://glos.com.pl 

 

Najwyższy CZAS! * * tygodnik polityczno-społeczno-gospodarczy o profilu konserwatywno-liberalnym, organ prasowy UPR

Niestety na razie archiwum ani wyszukiwarka nie udostępniają tekstów archiwalnych, wtym dotyczących reprywatyzacji

www.nczas.com 

 

Newsweek Polska * – polska edycja prestiżowego amerykańskiego tygodnika (wydawana od 2001.09.09)

Dotychczas (czerwiec 2002) NP opublikował jeden, ciekawy, tekst na temat dotychczasowej reprywatyzacji dokonywanej bez ustawy reprywatyzacyjnej (Reprywatyzacja odłożona ad acta, nr 07/01,  s. 38)

http://newsweek.pl  

 

Nowe Państwo * miesięcznik konserwatywny
www.nowe-panstwo.pl 

 

Tygodnik Podhalański *

http://raven.tatrynet.pl/tp  


Czasopisma specjalistyczne (głównie prawnicze) – dzienniki, tygodniki, miesięczniki

RZECZPOSPOLITA * * * *

Prawdziwa kopalnia różnego rodzaju informacji przydatnych przy reprywatyzacji w szerokim sensie (w tym wywłaszczenia i mienie zabużańskie) w Polsce, a także w innych krajach.

Poza ponad tysiącem różnych publikacji na ten temat od 1993 roku (omówienia bieżącego orzecznictwa, relacje z postępowań, opinie ekspertów z zakresu aksjologii, prawa i ekonomii, wywiady, statystyki i innymi) serwis udostępnia także inne przydatne informacje:

·       akty prawne (wybrane) aktualne teksty jednolite,

·       porady prawne;

·       dane teleadresowe instytucji i urzędów: organy administracji (centralne, wojewódzkie, powiatowe, gminne), urzędy skarbowe, sądy powszechne,

·       wskaźniki ekonomiczne (notowania akcji spółek, funduszy powierniczych, kursy walut, notowania giełd surowcowych i towarowych) – aktualne i archiwalne;

www.rp.pl  

 

Gazeta Prawna – dziennik; archiwum dostępne dla prenumeratorów lub za opłatą

www.gazetaprawna.infor.pl

 

Palestra – miesięcznik adwokatury

www.adwokatura.org.pl/palestra.htm

 

Puls Biznesu – dziennik biznesowy

http://pb.pl/archiwum.asp

Archiwum publikacji od roku 1998. Kilka tekstów ogólnych o kwestii reprywatyzacji oraz kilka opisujących konkretne przypadki dochodzenia roszczeń reprywatyzacyjnych wobec przedsiębiorstw. Archiwum dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników; dla niezarejestrowanych dostępne są tylko początkowe fragmenty publikacji.

 

Gazeta Samorządu i Administracji – tygodnik

www.gazetasamorzadu.infor.pl

 

Ratusz – serwis internetowy dla samorządowców

www.ratusz.pl

 

Wspólnota – pismo Samorządu Terytorialnego

www.wspolnota.org.pl

 

Prawo i Życie – miesięcznik

www.prawoizycie.infor.pl


Przegląd (archiwum) publikacji prasowych dotyczących nieruchomości 

www.polandproperty.pl/pia/archiwum.asp

Bezpłatnie udostępnia tylko początkowe fragmenty publikacji


Telewizja i radio

Serwisy zawierają m. in. zapisy archiwalne audycji

 

TVP Wiadomości

www.wiadomosci.tvp.pl

 

Polskie Radio

www.radio.com.pl/dwojka


Agencje ogólno-informacyjne

Polska Agencja Prasowa (PAP)

www.pap.com.pl

 

Polska Agencja Informacyjna (PAI)

www.pai.pl

 

Katolicka Agencja Informacyjna (KAI)

www.kai.pl


Serwisy ekonomiczne

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – notowania spółek, ???

www.gpw.com.pl  

 

Centralna Tabela Ofert (CeTO) – poza-giełdowy rynek akcji mniejszych spółek

(aktualne notowania, historia notowań od 1998 r., transakcje pakietowe, wyniki finansowe spółek)

www.ceto.pl  

 

Money/ Giełdy - serwis finansowy (m. in. notowania i komunikaty spółek)

www.money.pl/Gieldy/ 

 

Interia/ Biznes

http://biznes.interia.pl

 

Reuters – znany ogólnoświatowy serwis informacji gospodarczych

www.reuters.com


Serwisy internetowe („samoistne”) o tematyce politycznej, ekonomicznej i społecznej (mniej lub bardziej przychylne reprywatyzacji)

Informacja o kilkunastu bezprawnie znacjonalizowanych znacznych nieruchomościach (głównie z terenu Warszawy) 

www.ukradzione.republika.pl

 
E-muzeum PRL 
M. in. kluczowe akty prawne, przemówienia przywódców (krótkie nagrania audio i wideo), mało znane życiorysy znanych osób 
www.polskaludowa.com 
 
Internetowy magazyn zwolenników wolnego rynku „KAPITALIZM” 
Prezentuje teksty współczesnych publicystów oraz klasyków ekonomicznego liberalizmu 
www.kapitalizm.republika.pl

 

Bez uprzedzeń 
www.bezuprzedzen.pl  
 

Politycznie Niepoprawny Internetowy Serwis Informacyjny „REAKTOR”

www.reaktor.org.pl/reaktor/

 

Konserwatysta 
www.konserwatysta.net (link nie aktualny) 

Wirtualne biblioteki zagraniczne

Biblioteka Kongresu USA

Economics Working Paper Archive (USA)

The WWW Virtual Library – zagadnienia międzynarodowe

Libweb - Library WWW Servers


Wyszukiwarki stron internetowych

Google Polska

www.google.com.pl

Zalety:

·         obszerny indeks stron www, umieszczonych na serwerach z całego świata

·         szybkie wyszukiwanie odpowiednich stron

·         kopie archiwalne stron, których zawartość została zmieniona lub została usunięta

Wady:

·         brak możliwości wyszukiwania dla wzorców niedookreślonych (np. reprywatyz*)

·         brak możliwości sortowania linków wg daty lub tytułu

 


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  zastrzeżone.

© Coprright by Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji:.2003.01.06