R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Stosowane skróty


 
Poniżej podano znaczenie skrótów używanych na stronach serwisu www.reprywatyzacja.info.pl:
·         oznaczenia organów i instytucji,
·         aktów prawnych,
·         czasopism prawniczych,
·         wydawnictw legislacyjnych i innych
 
Informacje o poszczególnych organach (zakres działania, adres itp.) i ustawach (zakres, sygnatura, orzecznictwo itp.)) podano na odrębnych stronach serwisu.
W miarę możliwości stosowano skróty powszechnie przyjęte.
Skróty podano w kolejności alfabetycznej, podzielone na kilka kategorii.

 

Organy i instytucje  2

Czasopisma prawnicze  2

Oznaczenia wydawnictw legislacyjnych  2

Dzienniki i czasopisma nieprawnicze  3

Ustawy konstytucyjne  3

Umowy międzynarodowe  3

Prawo cywilne materialne  3

Prawo cywilne procesowe  3

Prawo gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości 3

Prawo (sądowo-)administracyjne procesowe  3

Inne ustawy i dekrety  3

Oznaczenia ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych  4

 

Organy i instytucje

KRN
Krajowa Rada Narodowa; tymczasowy organ ustawodawczy działający w latach 1944-47
MF
Ministerstwo Finansów
MSP
Ministerstwo Skarbu Państwa
MSpr
Ministerstwo Sprawiedliwości
MSWiA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
NSA
Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie; posiada także kilkanaście oddziałów zamiejscowych 
RP
Rzeczpospolita Polska
RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich
RPO UE
RPO Unii Europejskiej
SA
sąd apelacyjny; jest ich kilka
SN
Sąd Najwyższy
SO
sąd okręgowy; jest ich ok. 20 
SP
Skarb Państwa 
SR
sąd rejonowy; jest praktycznie w każdym mieście powiatowym 
TE
Trybunał Europejski w Strasburgu (Francja); orzeka w/s naruszenia przez władze państw Konwencji Praw Człowieka
TK
Trybunał Konstytucyjny, orzeka w/s naruszenia konstytucji lub umowy międzynarodowej przez określony przepis prawa polskiego, a także naruszenia ustawy przez rozporządzenie
UM/ UG
urząd miasta / gminy
UW
urząd wojewódzki

 

PKWN
Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (1944-45) – samozwańczy, poza-konstytucyjny rząd
PRM
Prezes Rady Ministrów
KPRM
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Czasopisma prawnicze

BISN                – Biuletyn Informacyjny SN, miesięcznik

ONSA              – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, miesięcznik

OSA                 – Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych, miesięcznik

OSN                 – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, miesięcznik

OSNC/P           – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna/ Pracy, miesięcznik

OSPiKA           – (d.) Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych, miesięcznik

OSP                 – Orzecznictwo Sądów Polskich, miesięcznik

OTK                 – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, miesięcznik

Pal                   – Palestra, miesięcznik adwokatury polskiej

ProkiPr             – Prokuratura i Prawo, miesięcznik

PS                   – Przegląd Sądowy, miesięcznik

Oznaczenia wydawnictw legislacyjnych

Dz.U.               – Dziennik Ustaw, wyd. nieregularne

MP                   – Monitor Polski, wyd. nieregularne

MP „B”             – Monitor Polski „B”, wyd. nieregularne

MSiG               – Monitor Sądowy I Gospodarczy, wyd. nieregularne

KPRM              – Komunikaty Prezesa Rady Ministrów, ?

KS                   – Kronika Sejmowa, ? miesięcznik

Dzienniki i czasopisma nieprawnicze

Rz                    – dziennik „Rzeczpospolita” 

GW                  – dziennik „Gazeta Wyborcza”

PB                   – dziennik „Puls Biznesu”

Newsweek        – tygodnik „Newsweek Polska” 

Wprost – tygodnik „Wprost” 

Polityka            – tygodnik „Polityka” 

MyślP   – miesięcznik „Myśl Polska”

Ustawy konstytucyjne

Konst1997        Konstytucja z 1997 r., aktualna 

UKonst1992      ustawa konstytucyjna z 1992 r.

UKonst1989      ustawa konstytucyjna z 1989 r.

Konst1952        Konstytucja z 1952 r.

Konst1935        Konstytucja z 1935 r.

Konst1921        Konstytucja z 1921 r.

Umowy międzynarodowe

Konwencja        Europejska Konwencja Praw Człowieka z 19xx r., ratyfikowana przez Polskę z dniem 1 maja 199x r. 

Prawo cywilne materialne

KC                   ustawa z 1965 r. kodeks cywilny

POPC   ustawa z 19xx r. przepisy ogólne prawa cywilnego

KZ                    ustawa z 19xx r. kodeks zobowiązań

KWU                ustawa z 1985 r. o księgach wieczystych i hipotece

KRO                 ustawa z 196x r. kodeks rodzinny i opiekuńczy

KH                  dekret z 1934 r. kodeks handlowy; w 2001 r. zastąpiony przez KSH

KHR                rozporządzenie o rejestrze handlowym - do KH

KSH                 ustawa z 2000 r. kodeks spółek handlowych; w 2001 r. zastąpił KH

Prawo cywilne procesowe

KPC                 ustawa z 1965 r. kodeks postępowania cywilnego

KPN                 ustawa z 19xx r. kodeks postępowania niespornego

Prawo gospodarki gruntami i wywłaszczania nieruchomości

GGU1997         ustawa z 1997 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości

Prawo (sądowo-)administracyjne procesowe

KPA                 ustawa z 1965 r. kodeks postępowania administracyjnego

RPA                 rozporządzenie z 1928 r. o postępowaniu administracyjnym

NSAU               ustawa z 199x r. ustawa o NSA 

Inne ustawy i dekrety

PPP1947          ustawa z 1947 r. o popieraniu prywatnej ...

DeklSU1944      Deklaracja [ustrojowa] Sejmu Ustawodawczego z 1947 r.

 

SNU                 ustawa z 199x r. ustawa o SN 

TKU                 ustawa z 199x r. ustawa o TK 

 

UDD194x          dekret z 194x r. o umarzaniu dokumentów na okaziciela

 

Oznaczenia ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych

USPU1958        ustawa z 1958 r. o uregulowaniu stanu prawnego mienia pozostającego pod zarządem państwowym

 


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.22