R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Podmiot roszczeń – specyfika 


Wstęp

Osoby fizyczne

Spadkobiercy

Współwłaściciele

Małżonkowie

Małoletni

Obcokrajowcy – spadkobiercy dawnych obywateli polskich

Żydzi – dawni obywatele polscy

Niemcy – dawni obywatele Niemiec, wypędzeni z ziem odzyskanych przez Polskę po 1945 roku

Inni obcokrajowcy – dawni właściciele

Łemkowie

Osoby prawne

kościoły chrześcijańskie (katolicki i inne) oraz żydowskie gminy wyznaniowe

dawne stowarzyszenia

dawne fundacje

dawne spółki (akcyjne i spółki z o. o.)

 


Wstęp

Na niniejszej stronie opisano zagadnienia specyficzne ze względu na rodzaj podmiotu roszczeń.

Niektóre podmioty, szczególnie będące osobami fizycznymi, mogą należeć równocześnie do kilku spośród niżej omówionych rodzajów podmiotów, na przykład małoletni spadkobierca – współwłaściciel.


Osoby fizyczne

Spadkobiercy

Aktualnie zdecydowana większość roszczeń reprywatyzacyjnych (praw do dawnej własności) przeszła już w spadku na potomków dawnych właścicieli.

Sytuację prawną spadkobiercy regulują przepisy art. 922 – 1088 KC.

Spadkobierca z mocy prawa nabywa z chwilą śmierci spadkodawcy prawa wchodzące w skład spadku. Sąd jedynie potwierdza ten fakt w formie postanowienia o nabyciu spadku.

Specyficzne kategorie spadkobierców (współwłaściciele, małoletni itp.) omówiono w kolejnych sekcjach poniżej.

Współwłaściciele

Najczęściej dawna własność (roszczenia) przysługuje obecnie kilku osobom (współwłaścicielom), które nabyły je w spadku po dawnym właścicielu.

Sytuację prawną współwłaściciela regulują przepisy art. 195 – 221 KC, a współwłaściciela będącego spadkobiercą także art. 1035 – 1046 KC.

Współwłaściciele – stosownie do swoich udziałów – uczestniczą w kosztach utrzymania wspólnej rzeczy, przynoszonych przez rzecz pożytkach i zarządzie rzeczą.  Do czasu działu spadku odpowiadają jednak solidarnie za wszystkie długi spadkowe.

Współwłaściciel będący współspadkobiercą może – w zasadzie za zgodą pozostałych spadkobierców – zbywać swój udział w spadku.

Małżonkowie

Z zasady, każdy z małżonków nabywa spadek do swojego majątku odrębnego, chyba że testament stanowi inaczej (art. 33 pkt 2 KRO).

Nawet jednak w przypadku, gdy rzecz stanowi własność odrębną jednego z małżonków bieżące koszty jej utrzymania (w tym np. podatek od nieruchomości) oraz pożytki uzyskiwane z rzeczy wchodzą do majątku wspólnego małżonków (art. 32 &2 pkt 2 KRO), przy czym udział obu małżonków jest równy (art. 43 KRO).

Małoletni

Zdarza się, że (współ)właścicielem rzeczy (roszczeń) staje się jako spadkobierca osoba małoletnia (poniżej 18 lat).

W jego imieniu tzw. zwykły zarząd jego majątkiem sprawują jego rodzice jako przedstawiciele ustawowi (art. Xxx KRO).

Dokonanie czynności prawnych przekraczających zwykły zarząd (np. ugoda w sprawie roszczeń, zbycie rzeczy) konieczna jest zgoda sądu rodzinnego wg miejsca zamieszkania małoletniego (jego rodziców).


Obcokrajowcy i osoby narodowości niepolskiej

Łemkowie

Historię i sytuację prawną Łemków, obywateli polskich narodowości łemkowskiej wypędzonych po drugiej wojnie z ich dawnych ziem w Beskidach w ramach akcji Wisła opisano krótko na odrębnej stronie Serwisu: Organizacje poszkodowanych/ Stowarzyszenie Łemków, Zrzeszenie Łemków.

Żydzi – dawni obywatele polscy

Specyfikę roszczeń tej grupy poszkodowanych omówiono na oddzielnej stronie Serwisu.

Obcokrajowcy – spadkobiercy dawnych obywateli polskich

Także w przypadku spadkobierców-obcokrajowców, do nabycia spadku obejmującego mienie znajdujące się w Polsce właściwe jest prawo polskie.

W przypadku spadkobierców, którzy są obcokrajowcami mogą mieć zastosowanie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z innymi państwami.

Niemcy – obywatele Niemiec, wypędzeni z ziem odzyskanych przez Polskę po 1945 roku

Sytuację prawną tzw. wypędzonych omówiono na oddzielnej stronie Serwisu.

Inni obcokrajowcy – dawni właściciele

Sytuację prawną innych obcokrajowców (obywateli obcych państw) – dawnych właścicieli, których PRL pozbawiło mienia omówiono na oddzielnej stronie: Obcokrajowcy.


Osoby prawne

·        kościoły chrześcijańskie (katolicki i inne) oraz żydowskie gminy wyznaniowe

·        dawne stowarzyszenia

·        dawne fundacje

·        dawne spółki (akcyjne i spółki z o. o.)


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.22