R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Postępy reprywatyzacji w Polsce


Na niniejszej stronie sygnalizowane będą, poczynając od najnowszych, istotne aktualne zdarzenia z ostatnich kilku miesięcy lub zapowiedzi rozstrzygnięć związanych bezpośrednio lub pośrednio z reprywatyzacją, głównie najnowsze publikacje prasowe i orzeczenia sądów.

Stronę zamierzamy uzupełniać co kilka tygodni.

Informacje zamieszczane na tej stronie są następnie stopniowo przenoszone na odpowiednie strony Serwisu omawiające szczegółowo poszczególne zagadnienia (konstytucja, grunty warszawskie itd.).


16 stycznia 2003

Trybunał w Strasburgu: dopuszczalna skarga w/s nie realizowania uprawnień zabużańskich

Uprawnienia zabużańskie – ograniczenia możliwości realizacji a Konstytucja

Konstytucja a brak możliwości dochodzenia odszkodowania przez niektórych byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości

Rządowy projekt nowej ustawy reprywatyzacyjnej

Trybunał w Strasburgu: 0,4 mln zł odszkodowania od rządu polskiego za przewlekłość sądowego postępowania cywilnego

Konstytucja a nacjonalizacja z mocy prawa gruntów zajetych pod drogi publiczne w dniu 1.1.1999 r.

Nowa strona WWW Naczelnego Sądu Administracyjnego

Konstytucja a ustawa z 1946 r. o nacjonalizacji podstawowych gałęzi gospodarki narodowej i rozporządzenia wykonawcze

Konstytucja a czynsze regulowane w prywatnych kamienicach

Trybunał w Strasburgu: 0,5 mln zł odszkodowania od rządu polskiego za naruszenie przez władze publiczne prawa własności kamienicy w Łomży

Konstytucja a ograniczenie zakresu odszkodowania za nieważną decyzję administracyjną

 


Trybunał w Strasburgu: dopuszczalna skarga w/s braku możliwości realizacji uprawnień zabużańskich

[19 grudnia 2002]

W „świątecznym prezencie” dla Zabużan, kilka godzin po wyroku polskiego Trybunału Konstytucyjnego w pokrewnej sprawie, Trybunał w Strasburgu ogłosił wstępne rozstrzygnięcie o dopuszczalności skargi. Nie przesądza definitywnie o ostatecznym wyroku w polskiej sprawie. Patrz: Skarga dopuszczalna. Trybunał w Strasburgu o roszczeniach zabużan, Ż.S., D.FR („Rz”, 2002.12.21).

Uprawnienia zabużańskie – ograniczenia możliwości realizacji niezgodne z Konstytucją

[19 grudnia 2002 r.]

Wyrokiem (pełny skład TK) (sygn. K 33/02) Trybunał orzekł na wniosek RPO, że przepisy art. 213 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dwóch innych ustaw o AWRSP i AMW, ograniczające możliwości zaspokajania roszczeń zabużańskich z większości nieruchomości Skarbu Państwa (AWRSP, AMW) są niezgodne z Konstytucją. Utraciły one mocy z dniem publikacji wyroku w Dz. U.

Zabużanie mogą obecnie ubiegać się także o nieruchomości sprzedawane przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa (ok. 3 mln ha ziemi rolnej) oraz przez Agencję Mienia Wojskowego (dysponuje wieloma obiektami zwalnianymi przez wojsko). Nie mają natomiast prawa do rekompensat w gotówce.

Konstytucja a Brak możliwości dochodzenia odszkodowania przez niektórych byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości

[11 grudnia 2002 r.]

TK umorzył postanowieniem (sygn. SK 17/02) z przyczyn formalnych postępowanie postępowanie skargi konstytucyjnej obywatela w/s braku możliwości dochodzenia przez byłych właścicieli wywłaszczonych nieruchomości odszkodowania (art. 140 ustawy z 1997 r. o gospodarce nieruchomościami).

Kwestia zgodności przepisu z Konstytucją pozostała nierozstrzygnięta.

Rządowy projekt nowej ustawy reprywatyzacyjnej

[3 grudnia 2002]

Rząd ogłosił wstępne założenia nowej ustawy reprywatzyacyjnej. Wg założeń nowego projektu ustawy dawni właściciele mieliby otrzymać symboliczne rekompensaty w kiluletnich bonach o wartości 8-10% mienia znajconalizowanego z naruszeniem prawa. Poprzednia ustawa (z 2001 r.), przewidująca zwrot 50% wartości mienia bez utraconych korzyści, została zawetowana przez prezydenta. Patrz: Resort skarbu państwa kończy prace nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej. Trudne oddawanie, Danuta Frey, Z.P. („Rz”, 2002.12.04).

Trybunał w Strasburgu: 0,4 mln zł odszkodowania od rządu polskiego za przewlekłość sądowego postępowania cywilnego

[5 listopada 2002 r.]

400.000 zł zadośćuczynienia od rządu polskiego (Strasburg o przewlekłości postępowań. Coraz wyższe zadośćuczynienia, AIS, „Rz”, 2002.11.14);

Konstytucja a nacjonalizacja z mocy prawa gruntów zajetych pod drogi publiczne w dniu 1.1.1999 r.

[2002]

Podobna sprawa została już wcześniej rozstrzygnięta przez TK w wyroku z 2000 r. w wyniku pytania prawnego sądu. Nowa sprawa oczekuje na rozpatrzenie przez TK (sygn. SK 11/ 02).

Nowa strona WWW Naczelnego Sądu Administracyjnego

[listopad 2002]

Od dawna oczekiwany serwis internetowy NSA (inne organy władzy już od dawna je mają) jest już w trakcie budowy. Niebawem można się spodziewać publikowania na jego stronach orzecznictwa NSA, w tym w wielu kwestiach ważnych dla dawnych właścicieli. Zamierzamy podawać e-odsyłacze do publikowanych tam orzeczeń.

Konstytucja a ustawa z 1946 r. o nacjonalizacji podstawowych gałęzi gospodarki narodowej i rozporządzenia wykonawcze

[29 października 2002 r.]

TK umorzył postanowieniem (sygn. SK 20/02) z przyczyn formalnych postępowanie postępowanie skargi konstytucyjnej obywatela.

Inaczej niż w przypadku orzeczenia sprzed roku w/s dekretu o reformie rolnej, TK nie zakwestionował jednak dopuszczalności kontroli merytorycznej ustawy dawnej nacjonalizacyjnej. Kwestia zgodności przepisu z Konstytucją pozostała nierozstrzygnięta.

Czynsze regulowane w prywatnych kamienicach. Zbytnie ograniczenia podwyżek znów niezgodne Konstytucją

[2 października 2002 r.]

Wyrokiem (pełny skład TK) (sygn. K 48/01), wydanym na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), stwierdził niezgodność z Konstytucją niektórych ograniczeń podwyżek czynszu wprowadzonych ustawą. Utrata mocy przez zaskarżone przepisy nie została odroczona i nastąpiła z dniem 10 października 2002 r. (dzień ogłoszenia wyroku w Dz. U.). Prywatni właściciele budynków otrzymali możliwość dokonania podwyżek czynszu do 3% wartości odtworzeniowej lokalu rocznie (tj. 5 –10 zł/ m.kw./ m-c) począwszy od dznia publikacji wyroku w Dz. U.; limit ten obowiązuje (narazie) do końca 2004 r. TK wcześniej już uchylił w 2000 r. podobny przepis uchwalony przez Sejm w tej sprawie.

Trybunał w Strasburgu: 0,5 mln zł odszkodowania od rządu polskiego za naruszenie przez władze publiczne prawa własności kamienicy w Łomży

[2 lipca 2002 r.]

Precedensowym wyrokiem (narazie tylko w jęz. franc.) Trybunał nakazał dokonanie zwrotu trzypiętrowej kamienicy w Łomży spadkobiercy jej dawnego właściciela,a ponadto wypłacenie mu odszkodowania kwoty prawie 120.000 EURO (ok. 500.000 zł) za naruszenie przez władze publiczne prawa własności. Patrz: Trybunał strasburski nakazuje Polsce płacić. Wysokie odszkodowanie za naruszenie prawa własności, Renata Kowalska, Elżbieta Południk („Rz”, 2002.07.03).

Konstytucja a ograniczenie zakresu odszkodowania za nieważną decyzję administracyjną

[maj 2002]

Zgodnie z art. 160 § 1 KPA, w przypadku stwierdzenia nieważności (z powodu rażącego naruszenia prawa: art. 156 kpa) decyzji administracyjnej (np. nacjonalizacyjnej) odszkodowanie ograniczone jest do samej straty („szkody rzeczywistej”), z wyłączeniem tzw. utraconych korzyści. RPO wniósł do TK o zbadanie zgodności przepisu z Konstytucją (art. 77 ust. 2). Sprawa oczekuje na rozpatrzenie przez TK (sygn. K 20/ 02).


Data ostatniej aktualizacji strony: 2003.01.16