R-Serwis
www.Reprywatyzacja.info.pl

Prokuratura a reprywatyzacja


 

Spis treści

Wstęp

Postępowanie administracyjne

Postępowanie karne i w sprawach wykroczeń

Postępowanie sądowo-administracyjne

Postępowanie o wniesienie do SN rewizji nadzwyczajnej od wyroku NSA

Postępowanie cywilne

Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Publikacje prasowe – przykłady działań prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych

Statystyka działań prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych

Prokuratury posiadające doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych (wg publikacji prasowych)


Wstęp

Wbrew dość rozpowszechnionej opinii, kompetencje prokuratora nie ograniczają się do samego tylko postępowania karnego.

Ogólne obowiązki i uprawnienia prokuratury określają przepisy ustawy o prokuraturze (ProkU) (1985, tj.: Dz. U. nr 1994.19.70 z późn. zm.). W sprawach reprywatyzacyjnych mają w szczególności zastosowanie niżej omówione przepisy tej ustawy.

 

Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw (art. 2 ustawy).

 

art. 3. 1. Zadania określone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują przez:

1) prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,

2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych (...), jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli,

3) podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach,

(...)

6) zaskarżanie do sądu [obecnie NSA] niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji,

(...)

8) współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innym naruszeniom prawa,

(...)

10) podejmowanie innych czynności określonych w ustawach.

 

Art. 7. Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.

 

Art. 42. Udział prokuratora w postępowaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach określają odrębne ustawy.

 

Art. 43. 1. Jeżeli wymaga tego ochrona praworządności w sprawach, o których mowa w art. 42, prokurator może żądać nadesłania lub przedstawienia akt oraz dokumentów i pisemnych wyjaśnień, przesłuchać świadków i zasięgnąć opinii biegłych, a także przeprowadzić oględziny w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Do czynności wymienionych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

W poszczególnych rodzajach postępowań kompetencje prokuratury określają odpowiednie przepisy KPA, KPC, KPK, KPW, TKU – patrz niżej.

W sprawach reprywatyzacyjnych prokuratura ma uprawnienia, a w określonych okolicznościach nawet obowiązek, uczestniczenia w określony sposób w następujących rodzajach postępowań:

Zwykle są to działania na korzyść dawnego właściciela, ale czasem także na jego niekorzyść, jak na przykład zaskarżenie do NSA decyzji przywracającej własność danemu właścicielowi.

Od uznania prokuratora zależy, czy zajmie się on naszą sprawą. Z racji znacznego obciążenia prokuratury innymi sprawami trudno jest zainteresować prokuratora sprawą reprywatyzacyjną. Zgodnie jednak z zasadą równego traktowania obywateli przez władze publiczne (art.  32 &1 Konstytucji i art. 7 ustawy o prokuraturze) można próbować zainteresować prokuratora także innymi sprawami, podobnymi do spraw będących już wcześniej przedmiotem interwencji prokuratury.

 

Udział prokuratora jest jednak korzystny, gdyż w takim przypadku:

·        prokurator zapewnia nam fachową, a bezpłatną pomoc prawną; warto tu przypomnieć, że w razie ubóstwa istnieje także możliwość zwolnienia z kosztów sądowych i otrzymania adwokata z urzędu (bezpłatnego) – zasady przyznawania przyznania przez sąd obu przywilejów opisano na oddzielnej stronie Serwisu;

·        prokurator posiada pewne szczególne uprawnienia procesowe, których nie ma sama strona (np. ???), np. prawo wniesienia skargi do NSA na decyzję, postanowienie lub inny akt administracyjny w dłuższym, 6-miesięcznym terminie i to nawet przed zaskarżeniem orzeczenia w zwykłym trybie, czy prawo wniesienia rewizji nadzwyczajnej od orzeczenia NSA (Prokurator Generalny); może to nastąpić także przed wyczerpaniem zwykłego trybu odwoławczego.;

 


Postępowanie administracyjne

Kompetencje prokuratora w postępowaniu administracyjnym przed organami administracji regulują przepisy art. 182 – 189 kpa. Zostaną one omówione kolejno poniżej.

 

Art. 182. Prokuratorowi służy prawo zwrócenia się do właściwego organu administracji publicznej o wszczęcie postępowania w celu usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

 

W przypadku, kiedy w świetle zaistniałych okoliczności, stosownie do przepisów prawa materialnego, przepisów procedury lub prawa ustrojowego organu, organ administracji może (powinien) wszcząć określone postępowanie z urzędu, a mimo wszystko organ ten pozostaje bezczynny, prokurator skutecznie zażądać od tego organu wszczęcia postępowania; żądanie prokuratora jest wiążące dla organu.

Nie ma znaczenia, czy chodzi o naruszenie interesu społecznego, czy indywidualnego, prokurator obowiązany jest reagować na wszystkie naruszenia prawa, niezależnie od tego, na czyją szkodę to nastąpiło(J. Jendrośka, w: Borkowski i in., KPA. Komentarz, Warszawa 1989, s. 292).

Prokurator samodzielnie ustala zakres swojej interwencji, stosownie do wymogów strzeżenia praworządności; może w szczególności ograniczyć się do żądania samego wszczęcia postępowania, nie biorąc już w nim dalszego udziału.

 

Art. 183. § 1. Prokuratorowi służy prawo udziału w każdym stadium postępowania w celu zapewnienia, aby postępowanie i rozstrzygnięcie sprawy było zgodne z prawem.

§ 2. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny.

 

Prokurator może wziąć udział w każdym stadium postępowania.

 

Art. 184. § 1. Prokuratorowi służy prawo wniesienia sprzeciwu od decyzji ostatecznej, jeżeli przepisy kodeksu lub przepisy szczególne przewidują wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji albo jej uchylenie lub zmianę.

§ 2. Prokurator wnosi sprzeciw do organu właściwego do wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

§ 3. Sprzeciw od decyzji wydanej przez ministra wnosi Prokurator Generalny [– Minister Sprawiedliwości].

§ 4. Jeżeli podstawą sprzeciwu jest naruszenie przepisu art. 145 § 1 pkt 4, wniesienie sprzeciwu wymaga zgody strony.

 

Prokurator może wnieść sprzeciw od decyzji ostatecznej, który – zależnie od uzasadniających go okoliczności – może mieć formę jednego z następujących żądań wobec organu administracji (w zw. z art. 185 i 186):

·         wznowienia postępowania,

·         wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej,

·         uchylenia lub zmiany decyzji.

Co do terminów patrz art. 188.

 

Art. 185. § 1. Sprzeciw prokuratora powinien być rozpatrzony i załatwiony w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.

§ 2. W razie niezałatwienia sprzeciwu w terminie określonym w § 1 mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 36-38.

 

Komentarz zbędny.

 

Art. 186. W przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora właściwy organ administracji publicznej wszczyna w sprawie postępowanie z urzędu, zawiadamiając o tym strony.

 

Komentarz zbędny.

 

Art. 187. W przypadku wniesienia przez prokuratora sprzeciwu organ administracji publicznej, do którego sprzeciw wniesiono, obowiązany jest niezwłocznie rozpatrzyć, czy zachodzi potrzeba wstrzymania wykonania decyzji do chwili załatwienia sprzeciwu.

 

W zasadzie analogiczny obowiązek, choć skądinąd rzadko wypełniany, spoczywa na organie administracji także w przypadku prowadzenia postępowania bez udziału prokuratora – por. art. 152 (wznowienie postępowania) i art. 159 (stwierdzenie nieważności decyzji). Moc autorytetu urzędu prokuratorskiego sprawia jednak, że w przypadku wniesienia sprzeciwu przez prokuratora organ administracji wypełnia ten obowiązek z większą gorliwością.

 

Art. 188. Prokuratorowi, który bierze udział w postępowaniu w przypadkach określonych w art. 182-184, służą prawa strony.

 

Prokuratora wnoszącego sprzeciw wiążą w szczególności takie same terminy procesowe, jakie zostały określone w przepisach KPA dla strony.

 

Art. 189. Prokurator, który wniósł skargę na decyzję organu administracji publicznej do sądu administracyjnego, nie może z tych samych przyczyn wnieść sprzeciwu.

 

Komentarz zbędny.

 

Szczegółowe zasady udziału prokuratora w postępowaniach administracyjnym regulują przepisy &301 – 311  rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury (ProkR) (Dz. U. 1992.38.163).

...abc.

 


Postępowanie karne i w sprawach wykroczeń

Jak powszechnie wiadomo, głównym zadaniem prokuratora jest ściganie przestępstw i wykroczeń, wnoszenie do sądów aktów oskarżenia ??? oraz przepisy ??? &284 – 300 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury (ProkR) (Dz. U. 1992.38.163).

Kompetencje prokuratora w postępowaniu karnym i o wykroczenia regulują przepisy KPK i KPW.

Przestępstwa i wykroczenia ścigane z urzędu, chyba że konkretny przepis stanowi, że wymagany jest wniosek pokrzywdzonego.

 

Kilka typowych przestępstw i wykroczeń występujących w związku ze sprawami reprywatyzacyjnymi zostało omówione na oddzielnej stronie Serwisu: Karne sankcje.

 


Postępowanie sądowo-administracyjne

Kompetencje prokuratora w postępowaniu sądowo-administracyjnym przed NSA regulują przepisy art. 33 ust. 2, art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 i art. 43 ust. 1 i 2 NSAU oraz przepisy ??? &301 – 308  rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. – Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury (ProkR) (Dz. U. 1992.38.163).

...abc.

 

Prokurator może wnieść skargę do NSA na decyzję, postanowienie lub inny akt administracyjny w terminie 6 miesięcy od doręczenia stronie zaskarżanego rozstrzygnięcia; może to nastąpić także przed wyczerpaniem zwykłego trybu odwoławczego.

 

Patrz także omówienie szczegółowych zasad udziału prokuratora w postępowaniach administracyjnym i sądowo- administracyjnym – określone w przepisach &301 – 308  rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury (ProkR) (Dz. U. 1992.38.163).

 


Postępowanie o wniesienie do SN rewizji nadzwyczajnej od wyroku NSA

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego (...) oraz innych ustaw (Dz. U. Nr 1996.43.189 ze zm.) – Prokurator Generalny – Minister Sprawiedliwości, podobnie jak Pierwszy Prezes SN, prezes NSA i RPO, może – w terminie 6 miesięcy od doręczenia wyroku NSA stronie – wnieść do SN rewizję nadzwyczajną od wyroku NSA ze względu na rażące naruszenie prawa lub interesu RP.

Strona może wnieść podanie o wniesienie rewizji nadzwyczajnej wyłącznie do jednego, wybranego przez siebie, spośród wspomnianych czterech uprawnionych podmiotów. Wydaje się zatem, że w przypadku ew. wniesienia podania do więcej niż jednego uprawnionego podmiotu, każde kolejne podanie jest nieważne już z mocy samego prawa. Prosta i praktyczna możliwość kontroli liczby podań wnoszonych przez stronę w tej samej sprawie do ew. różnych uprawnionych podmiotów pojawia się w związku z żądaniem akt sprawy, kierowanym każdorazowo do NSA przez uprawniony organ w toku rozpatrywania podania.

W praktyce uprawnione podmioty wnoszą rewizję nadzwyczajną jedynie sporadycznie (poniżej 1% ogółu orzeczeń wydawanych przez NSA).

 


Postępowanie cywilne

Uprawienia i zadania prokuratora w postępowaniu cywilnym przed sądami powszechnymi regulują przepisy art. 55 – 60 kpc oraz przepisy &284 – 300 rozporządzenia Min. Sprawiedliwości z dnia 11.04.1992 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania prokuratury (ProkR) (Dz. U. 1992.38.163).

 

Przepisy te stanowią w szczególności, iż:

 ...

 

Na tej podstawie prokurator może np. wnieść  w imieniu własnym, ale na rzecz każdego obywatela lub innego podmiotu - każde powództwo o zasądzenie lub ustalenie stosunku prawnego; dotyczy do w szczególności powództwa o odszkodowanie lub o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

 

Normalnie obywatel wnosząc powództwo musi opłacić wpis sądowy i zwykle jeszcze adwokata; jeśli pozew wnosi w jego imieniu prokurator, obywatel nie ponosi tych żadnego z tych kosztów, mając równocześnie zagwarantowaną profesjonalną pomoc prawną.


Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

Udział prokuratury w postępowaniach przed Trybunałem Konstytucyjnym regulują przepisy ustawy o TK z 1997 r. (TKU): art. 27 pkt 5, art. 29 ust. 1 i 5 oraz art. 41 ust. 2.

 

Prokurator Generalny uczestniczy w każdym postępowaniu przed Trybunałem (art. 27 pkt 5) - osobiście lub przez umocowanego przedstawiciela (art. 29 ust. 1):

w sprawach rozpoznawanych przez Trybunał w pełnym składzie - uczestniczy osobiście Prokurator Generalny lub jego zastępca, zaś w sprawach rozpoznawanych w innych składach - uczestniczy prokurator Prokuratury Krajowej (ust. 5 tegoż artykułu).

Udział przedstawicieli Prokuratora Generalnego jest obowiązkowy w rozprawie o stwierdzenie zgodności ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją (art. 41 ust. 2).


Publikacje prasowe – przykłady działań prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych 

Prasa opisuje przykłady różnego rodzaju spraw reprywatyzacyjnych, do których włączył się prokurator. Działa on na rzecz jednej lub drugiej strony.

 

Poniżej podano zestawienie tego rodzaju publikacji, które zostały zamieszczone w „Rzeczpospolitej” w latach 1993-2002; przy każdym artykule podano hiperłącze do elektronicznej wersji publikacji w internetowym archiwum tego dziennika.

 

Publikacje, w których opisano działania prokuratury na korzyść dawnych właścicieli oznaczono kolorem zielonym; publikacje, w których opisano działania prokuratury działania na niekorzyść dawnych właścicieli oznaczono kolorem brązowym.

 

Uwaga: jeśli nie podano wydawnictwa, chodzi o dziennik „Rzeczpospolita”.

 

2002.05.13, NIERUCHOMOŚCI - BUDOWNICTWO W WARSZAWIE. Inwestycje ING Apartamenty przy ul. Książęcej, Rz, Agnieszka Stefańska

Na wniosek Prokuratury Okręgowej w Warszawie, woj. inspektor nadzoru budowlanego prowadzi postępowanie wyjaśniające.

W postępowaniu tym o wydanie pozwolenia na budowę pominięto dawnych właścicieli gruntu, którzy zgłosili roszczenia reprywatyzacyjne.

2002.01.30, Reprywatyzacja w kręgu niemożności prawnej. Była dobra okazja, Rz, Teresa Rabska

Rozważania prawne o umorzeniu przez TK postępowania ze skargi konstytucyjnej dotyczącej dekretu o reformie rolnej.

Prokurator Generalny wyraził pogląd, że kwestionowany przepis dekretu o reformie rolnej jest zgodny z Konstytucją.

zgodność dekretu o reformie rolnej z konstytucją

2001.08.02, Hutę Warszawa uwłaszczono działką prywatną czy skarbu państwa, Rz, Danuta Frey

C.d. sprawy gruntów huty Luccini-Warszawa, opisanej przez w „Rz” w dniu 1999.02.19.

Prokurator okręgowy zaskarżył do NSA decyzję prezesa UMiRM odmawiającą wszczęcia postępowania o unieważnienie części decyzji uwłaszczeniowej wojewody z 1992 r., wydanej na rzecz Huty Luccini – Warszawa, odnośnie do 40.000 m.kw. prywatnych gruntów.

skarga prokuratora do NSA na decyzję o odmowie zwrotu wywłaszczonej a niewykorzystanej później nieruchomości

2001.07.02, Czarne chmury nad Złotymi Tarasami, Rz, Grażyna Błaszczak

Spadkobiercy wystąpili do Prokuratury Okręgowej, aby włączyła się do postępowania administracyjnego prowadzonego przez gminę Warszawa Centrum w ich sprawie. Prokuratura bada, czy urzędnicy gminy popełnili przestępstwo z art. 231 KK (przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, działającego tym samym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego). Sprawa dotyczy gruntów pod wielką inwestycję w centrum Warszawy „Złote Tarasy” z udziałem gminy.

art. 231 KK - przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków przez funkcjonariusza publicznego, działającego tym samym na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w sprawie wielkiej inwestycji z udziałem gminy Warszawa  

2001.01.05, Droga przez mękę, Rz, Danuta Frey

Ciąg dalszy sprawy Rozalina, opisanej przez „Rz” w dniu 1993.12.15 (poniżej).

Prokuratura wszczyna postępowanie karne wobec dawnej właścicielki pałacu w Rozalinie k/Warszawy, w związku z zajęciem przez nią pałacu siłą, z pomocą agencji ochrony, po unieważnieniu (z powodu rażącego naruszenia prawa) orzeczenia o przejęciu majątku przez państwo.

postępowanie karne w zw. z zajęciem siłą nieruchomości przez „przywróconego” właściciela

2000.12.08, Obligacje z 1936 roku. Skarb państwa nadużywa prawa, Rz, Wanda Lewańska

Podczas rozprawy przed SN w/s przedawnienia roszczeń z przedwojennych obligacji Skarbu Państwa przedstawiciel Prokuratury Krajowej wyraził pogląd, iż trzeba rozważyć, czy w zaistniałych okolicznościach powoływanie przez Skarb Państwa się na przedawnienie nie jest nadużyciem prawa.

udział Prokuratury Krajowej w cywilnym postępowaniu kasacyjnym przed SN dotyczącym przedawnienia roszczeń

2000.11.22, ZUS czy spadkobierczyni, Rz, Hanna Fedorowicz

Ciąg dalszy sprawy budynku ZUS w Warszawie, opisanej przez „Rz” w dniu 1999.04.13.

1) przykład (dyskusyjnego) wstrzymania wykonania decyzji deklaratoryjnej, jaką jest decyzja stwierdzająca nieważność innej decyzji. 

2) publiczna osoba prawna roszcząca nabycie nieruchomości z mocy prawa jako strona postępowania reprywatyzacyjnego.

2000.05.04, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE. Powody niezadowolenia wciąż te same. Co trzeci skarżący wygrał, Rz, Danuta Frey

Informacja o działalności NSA w roku 1999.

W 1999 r. na ponad 53,5 tys. skarg, które łącznie wpłynęły do NSA  - 81 (0,2%) wnieśli prokuratorzy; jest to procentowo znacznie mniej niż w 1994 roku (patrz niżej).

m. in. inf. o udziale prokuratury w skargach na decyzje administracyjne wnoszone do NSA

2000.04.13, Skutki podziału. Nieruchomości. Rondo zamiast Cenzinu, Rz, Danuta Frey

uczestnik postępowania w/s zwrotu działki w Warszawie, przejętej na podstawie dekretu o gruntach warszawskich, a następnie skomunalizowanej. Kwestionowała działania spółki Cenzin mające na celu uniemożliwienie zwrotu działki spadkobiercom.

2000.01.19, Podatki. Zachowana ulga, Rz, Danuta Frey

Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaskarżyła do NSA niekorzystne dla podatnika rozstrzygnięcie izby skarbowej

1999.04.13, Pałac Biskupów wciąż sporny, Rz, Danuta Frey

Prokurator wojewódzki w Warszawie, za aprobatą prokuratury apelacyjnej, wniósł sprzeciw od decyzji reprywatyzacyjnej wojewody z 1997 r., gdyż „powstały po 1945 r. zespół budynków zajmuje kilka sąsiadujących, a nie jedną działkę”

1) Poprawna forma załatwienia przez organ administracji odwołania podmiotu nie będącego stroną. Organ administracji winien zbadać, czy zaskarżone orzeczenie dotyczy interesu prawnego skarżącego, a więc czy jest on stroną w rozumieniu kpa. Jeśli nie dotyczy, organ winien wydać decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego, a nie postanowienie o niedopuszczalności odwołania.

2) nowy budynek wzniesiony na kilku dawnych działkach.

 

1999.02.19, Zwrot wywłaszczonej nieruchomości, Rz, Danuta Frey

Sprawa wniosku poprzedniego właściciela  o zwrot wywłaszczonej nieruchomości,  wykorzystywanej przez Hutę "Warszawa" niezgodnie z celem wywłaszczenia. Skargę byłego właściciela do NSA na decyzję wojewody, utrzymującą w mocy decyzję kierownika urzędu rejonowego o odmowie zwrotu na rzecz poprzedniego właściciela poparła Prokuratura Krajowa.

wniosek z precedensowej uchwały składu siedmiu sędziów NSA z  dnia 15 lutego 1999 r. (sygn. OPS 15/98): Jeśli wywłaszczona nieruchomość była wykorzystywana niezgodnie z celem wywłaszczenia, to po stronie dawnego właściciela powstało roszczenie  o zwrot tej nieruchomości. Jeśli nastąpiło to przed dniem uwłaszczenia na tej nieruchomości - z mocy prawa - publicznych osób prawnych (z zastrzeżeniem nienaruszania praw osób trzecich) (5 grudnia 1990 r.), to wniosek byłego właściciela o zwrot nieruchomości jest skuteczny, nawet jeśli został złożony dopiero po tej dacie.

 

1998.07.11, W tył zwrot, Rz, Katarzyna Sadłowska

Prokurator interweniuje w postępowaniach w gminie o zwrot nieruchomości warszawskich.

interwencja prokuratora w/s postępowania prowadzonego przez gminę Warszawa o zwrot nieruchomości przejętych na podstawie dekretu o gruntach warszawskich

 

1996.07.17, Prawo pierwokupu dla byłych właścicieli, Rz, Jolanta Kroner

Zdaniem Prokuratora Generalnego, przepis o prawie pierwokupu na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców względem nieruchomości Skarbu Państwa i gmin nie ma zastosowania do tzw. gruntów warszawskich. TK nie podzielił poglądu prokuratora (wyrok TK z dnia 16 lipca 1996 r.).

q       prawo pierwokupu dla byłych właścicieli;

q       zagadnienie praw do nieruchomości scalonych;

q       "tendencja reprywatyzacyjna"

 

1995.03.21, Informacje. Szukanie sprawiedliwości. Rozmowa z prof. Romanem Hauserem, prezesem Naczelnego Sądu Administracyjnego, Rz, Danuta Frey

Informacja o działalności NSA w roku 1994.

Prokuratorzy uczestniczyli tylko w 4 proc. rozpraw.

m. in. inf. o udziale prokuratury w skargach na decyzje administracyjne wnoszone do NSA

1994.07.06, Obywatelstwo dla odzyskania kamienicy, Rz, Maja Narbutt

Reprywatyzacja na Litwie (kamienica). Prokurator zajął się sprawą odzyskania kamienicy przez obywatelkę Kanady, która w tym celu uprzednio także obywatelstwo litewskie.

Litwa: prokurator interweniuje w/s nadużycia w/s reprywatyzacji kamienicy przez obywatelkę Kanady

1994.01.14, Wywłaszczenie na wyrost?, Rz, Danuta Frey

Prokuratura apelacyjna skutecznie zaskarżyła z względów formalnych do NSA decyzję ministra  budownictwa, który uchylił decyzję o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości w Warszawie jej dawnym właścicielom.

skuteczna skarga prokuratury apelacyjnej do NSA na odmowie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości w Warszawie

1993.12.15, Pytania bez odpowiedzi, Rz, Danuta Frey

Ciąg dalszy sprawy Rozalina, opisanej przez „Rz” w dniu 1993.10.13 (poniżej).

patrz obok

1993.10.13, Pałac w Rozalinie znów państwowy, Rz, Danuta Frey

Prokurator wojewódzki w Warszawie zaskarżył do NSA decyzję ministra rolnictwa stwierdzającą nieważność nacjonalizacji majątku w Rozalinie.

patrz obok

 


Statystyka działań prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych 

Począwszy od 1990 roku prokuratura podejmowała przewidziane prawem (głównie przepisami KPA) działania w sprawach reprywatyzacyjnych.

Działania takie podejmował przede wszystkim Prokurator Generalny – Minister Sprawiedliwości (Departament Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości). Poza tym działania takie podejmowali także:

·         prokuratorzy apelacyjni;

·         prokuratorzy wojewódzcy; 

 

Poniżej przytoczono wybrane dane statystyczne dotyczące działań podejmowanych w sprawach reprywatyzacyjnych przez Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości w okresie do 1992 roku (na podstawie: J. Antosiewicz, Reprywatyzacja, rozdział 2, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1993):

·         w latach 1991-1992 Dep. Prokuratury Min. Sprawiedliwości załatwił 17 spraw reprywatyzacyjnych, z tego:

§         w 6 sprawach – prokuratorzy uczestniczyli w postępowaniach przed SN w wyniku wniesienia rewizji nadzwyczajnej od wyroku NSA;

§         w 3 sprawach – Prokurator Generalny wniósł skargi do NSA;

§         w 3 sprawach – Prokurator Generalny wniósł sprzeciwy od decyzji naczelnych organów administracji;

§         w 5 sprawach odmówiono wniesienia środków prawnych lub udziału w toczącej się sprawie;

 

Najczęściej interwencje prokuratorskie miały miejsce na rzecz dawnych właścicieli i zwykle były one skuteczne;

 

Część wniosków pochodziła także od aktualnych posiadaczy znacjonalizowanego mienia, co do którego właściwe organy stwierdziły - ich zdaniem niesłusznie – nieważność aktu nacjonalizacji; w większości jednak takich przypadków prokuratorzy uznawali wydane decyzje i wyroki de-nacjonalizacyjne za zgodne z prawem i odmawiali podjęcia interwencji w celu ich uchylenia;

 


Prokuratury posiadające doświadczenie w sprawach reprywatyzacyjnych (wg publikacji prasowych)

...

 

·         Ministerstwo Sprawiedliwości – Departament Prokuratury, Warszawa, al. Ujazdowskie 11, tel. ??? 521 28 88;

·         Prokuratura Krajowa, Warszawa, al. Ujazdowskie 11, tel. (022) 521 28 88, 621 84 03; 

·         Prokuratura Apelacyjna w Warszawie (wymieniona w kilku powyższych publikacjach (z dnia 2000.01.19 i 2000.04.13)), Warszawa, ul. Krak. Przedmieście 25, tel. (022) 826 24 41;

·         Prokuratura Okręgowa w Warszawie (wymieniona dwóch powyższych publikacjach (z dnia 2000.01.19 i 2000.04.13), Warszawa, ul. Krak. Przedmieście 25, tel. (022) 826 24 41;


Wszelkie prawa autorskie i prawa do baz danych niniejszego Serwisu R  – zastrzeżone.

© Juliusz Bennich-Zalewski (autor i właściciel serwisu)


Data ostatniej aktualizacji strony: 2002.12.09